Ава Консулт

Компютърно счетоводство – автоматизиране въвеждането и обработката на счетоводната информация

Въвеждането на големия обем от счетоводна информация, както и нейното обработване, се улесняват с автоматизирането, което предлага компютърното счетоводство. В съвременното компютърно счетоводство, осъществявано от АВА Консулт, се използват съвременни програмни продукти. Така вашата фирма ще разчита на пълно информационно обслужване относно счетоводството ви по всяко време.

Компютърно счетоводство

Знанията и уменията, необходими за инсталиране и използване на програмните продукти

Специалистите от АВА Консулт притежават необходимите знания и опит, за да използват програмните продукти в счетоводната си работа:

 • как се инсталират продуктите
 • настройките на всеки продукт
 • необходимите икономически настройки
 • използването на функциите на продуктите – сервизни, мрежови и др.
 • как се съхранява информацията

както и други необходими знания и умения.

Видове програмни продукти за компютърно счетоводство

Програмните продукти за водене на компютърно счетоводство са различни, според вида счетоводни операции, които се извършват с тях. Те включват:

и др.

 

Информационните връзки между фирмите и външните потребители на счетоводна информация

Компютърното счетоводство дава възможност при абонаментното счетоводно обслужване за създаване на информационни връзки, чрез които счетоводната информация се предава за използване и обработване. Освен между отделните фирми се създават информационни връзки с банки и с данъчните служби. Информационните връзки се осъществяват чрез локални мрежи.

 

Интегрирани информационни системи

При създаването на интегрирани информационни системи системата за счетоводна информация се свързва автоматично с подсистеми. Подсистемите включват:

 • работа с касовите апарати на фирмата
 • изготвянето на счетоводна информация за подаването й към НОИ и към ЗОК
 • система за кадрова информация
 • измервателни уреди
 • изготвянето на баланси
 • изготвянето на отчети за приходи и разходи

 

Нормативно регламентиране на компютъризацията на счетоводството

В Закона за счетоводството се регламентира използването на счетоводен софтуер. Това е посочено в глава 2, членове 8 и 9. Софтуерът трябва да е на български език.

 

Основни изисквания, на които трябва да отговаря счетоводният софтуер

Подробните изисквания за счетоводния софтуер включват:

 • единство на показателите, които са използвани при счетоводното отчитане
 • извършване на класифицирането и кодирането на счетоводната информация с пълно обхващане на тази информация, както и с възможности за включване на нови обекти
 • документиране на стопанските операции съгласно Закона за счетоводството
 • информацията, въведена на технически носители, трябва да е придружена от идентифициращ счетоводен документ
 • информацията, въведена на технически носители от първични документи, както и от други счетоводни документи, съставлява информационната основа за информационната счетоводна система

 

Организиране на компютърното счетоводство

При организиране на компютърното счетоводство на фирми клиенти на АВА Консулт ние ви предлагаме редица предимства.

 • На първо място, планирането на отчетния процес е по-бързо и по-добро.
 • Контролът върху отчитането също се подобрява.
 • Предлагаме ви обработване на счетоводната ви информация, което е и синтетично, така и аналитично – в по-голяма дълбочина.
 • Осъществяването на счетоводните записвания както по синтетичните, така и по аналитичните сметки се извършва автоматично от компютъра.
 • Можете лесно да получите оборотни ведомости за всяка от сметките, както и за баланса.
 • Счетоводното приключване се извършва автоматично.

Винаги, когато ви е необходима някаква счетоводна информация, можем веднага да ви я осигурим.

Share Button