Ава Консулт

Счетоводна политика – организацията на счетоводството на предприятието

Счетоводната политика на вашата фирма трябва да бъде водена правилно, защото от това зависят елементите на вашето счетоводство. За правилната организация на счетоводната ви политика изберете професионалистите от АВА Консулт.

организацията на счетоводството на предприятието

Снимка: https://pixabay.com

Какво представлява счетоводната политика на вашата фирма

Това е счетоводен модел, с който се организира отчитането на дейността на фирмата ви за дадения отчетен период. В модела се включват не само принципите и правилата, но и основите и процедурите, използвани за отчитането чрез финансовия отчет за дадения период.

Разработването на счетоводната политика

В началото на дадения отчетен период, най-често на календарната година, специалистите от АВА Консулт ще разработят вашата счетоводна политика. В нея ще бъдат включени въпроси, съответстващи на особеностите на дейността на фирмата ви:

 • как ще се формира цената на активите
 • как ще се оценяват паричните средства във валута
 • какви методи за амортизация ще се използват
 • какви ще са основните производствени разходи за дейността на фирмата ви

и други.

Външните фактори – основни за счетоводната политика на вашата фирма

Външните фактори на пазара, както на национално, така и на световно ниво, оказват съществено влияние на счетоводната ви политика. Тук спадат фактори като:

 • националното законодателство, включващо счетоводните, данъчните и търговските закони
 • икономическите цикли – подеми, спадове, кризи и др.

АВА Консулт разработва вашата счетоводна политика с оглед на вашите бъдещи икономически ползи

При разработването на счетоводната политика на вашата фирма АВА Консулт ще спазва принципа на осигуряване на бъдещи икономически ползи. Този принцип ще бъде водещ при спазването на данъчните разпоредби.

Основните елементи на вашата счетоводна политика

При съставянето на счетоводната политика за вашата фирма АВА Консулт ще използва следните елементи:

 • счетоводните ви документи
 • вашия документооборот
 • оценката на вашите активи, пасиви и на вашия капитал
 • вашата амортизационна политика
 • вашата консолидационна политика
 • финансовото планиране за дейността на фирмата ви
 • анализът на дейността на фирмата ви и контролирането на тази дейност

Регистриране на стопанските ви операции

АВА Консулт ще регистрира всички операции на формата ви, като съставя необходимите първични документи. Тези документи ще служат и като доказателство, ако се наложи решаване на юридически спорове.

Източници, използвани за изготвяне на счетоводната ви политика

АВА Консулт използва следните източници за изготвяне на вашата счетоводна политика:

 • първичните счетоводни документи
 • националното законодателство на страната
 • Закона за счетоводството
 • Търговския закон
 • Кодекса на труда
 • Националния сметкоплан
 • международни счетоводни стандарти

както и всички приложими данъчни закони.

Отчетите като част от счетоводната ви политика

За организиране на счетоводната ви политика АВА Консулт ще изготвя следните счетоводни отчети:

 • счетоводен баланс, който ще съставим въз основа на информацията, която имаме за салдата по счетоводните ви сметки
 • отчет за доходите ви
 • отчет за измененията, които са настъпили през отчетния период в собствения капитал на фирмата ви
 • отчет за паричните потоци

 

Share Button