Ава Консулт

Уреждане на трудово правоотношение

Страните по трудовото правоотношение

В това правоотношение има две страни, за които се отнасят правата и задълженията – работникът (служителят) и работодателят.

 

Уреждане на трудово правоотношение

Снимка: https://pixabay.com

Участие на държавата в трудовото правоотношение

Съгласно член 3, т. 1 от Кодекса на труда държавата също е участник в трудовото правоотношение.

 

Обектът на трудовото правоотношение – полагането на труд

При трудовото правоотношение работната сила на работника се използва заедно със средствата за производство, за получаване на краен продукт – стоки или услуги. Работникът извършва труда за своя работодател. Чрез труда си той получава достъп до блага – материални и духовни.

 

Зависимост на работника от работодателя

При извършването на труд работникът е в юридическа зависимост от своя работодател.

 

Работникът (служителят)

Работникът (служителят) може да бъде физическо лице, което участва отделно в трудовото правоотношение. Той получава индивидуално заплащане за този труд.

Работникът (служителят) може да участва и заедно с други работници (служители), образувайки колектив. Но в нашата страна трудовият колектив няма много правомощия. Правомощията на колектива са свързани главно с начина, по който се разпределят средствата за социално-битови нужди. Ако общността от работници (служители) участва чрез професионална или синдикална организация, тя е законен представител на интересите на членовете й, съгласно член 49, т.1 от Конституцията на РБ и член 4 от Кодекса на труда.

За по-подробно обяснение на правомощията ви като работник (служител) се обърнете към специалистите от АВА Консулт за консултация.

 

Работодателят

Работодателят, който може да бъде физическо лице или юридическо лице, може да участва като отделен работодател или като член на общност на работодатели. За по-детайлно обяснение относно правата ви като работодател във вашата фирма може да се свържете с АВА Консулт.

 

На какви основания възниква трудовото правоотношение

Основанията, въз основа на които възниква трудовото правоотношение, се определят от закона. Воденето на ТРЗ и личен състав е част от абонаментно счетоводно обслужване, което се предлага от АВА Консулт.

 

Съдържание на трудовото правоотношение

Съдържанието може да се отнесе към две категории:

  • В първата категория са отношения, при които работната сила на работника (служителя) се предоставя в полза на работодателя.
  • Във втората категория са отношения, които не се свързват непосредствено със средствата за производство, но пряко зависят от тях.

 

Трудовият договор

Трудовият договор е писменото изражение на трудовото правоотношение. Сключването му се извършва преди работникът (служителят) да постъпи на работа.

 

В трудовия договор се уреждат:

  • времетраенето на договора
  • трудовото възнаграждение
  • работното време
  • осигуряването на работника (служителя)
  • безопасността на труда
  • почивките, на които има право работникът (служителят)
  • отпуските, на които има право работникът (служителят)
  • други условия, свързани с полагането на труд за работодателя

 

Трудовият договор се подписва от двете страни – работника (служителя) и работодателя.

Няма изискване договорът да е напременно нотариално заверен.

 

Връчване на екземпляри от трудовия договор

Един екземпляр от трудовия договор се връчва на работника (служителя). С него работникът (служителят) получава и копие от уведолнението за сключен договор, заверено от НАП.

 

Share Button