Ава Консулт

Вторични счетоводни документи

Вторичните документи съдържат преобразувана информация, която е получена от първични документи за счетоводно отчитане. Информацията е преобразувана чрез обобщение или чрез диференциране.

АВА Консулт може да състави вторични счетоводни документи за нуждите на вашата фирма.

 

Вторични счетоводни документи

Снимка: https://pixabay.com

 

Цел на съставянето на вторични документи за счетоводството

Вторичните документи се съставят, за да може отчитането на еднородни стопански операции да се извърши еднократно.

 

Доказване на информацията във вторичните документи за счетоводно отчитане

Доказването на информацията, включена в даден вторичен документ, се осъществява чрез прилагане на съответните първични документи, информацията от които е послужила за съставянето му.

 

Корекции във вторичните счетоводни документи

За разлика от първичните документи за счетоводно отчитане, в които не се допуска нанасяне на поправки, във вторичните могат да се нанасят корекции. Това се допуска, тъй като към всеки вторичен документ е приложен съответният първичен документ, който може да докаже верността на корекцията. Нанасянето на корекциите трябва да се извършва по приетите специални счетоводни методи.

 

Кога се съставят вторичните счетоводни документи

Съставянето им се извършва обикновено в края на даден период. Периодите могат да бъдат ден, седмица, месец и т.н.

АВА Консулт може да поеме съставянето на вторични документи за счетоводното ви отчитане за различни периоди.

 

Кои счетоводни документи са вторични

  • аналитични обороти по сметка
  • състояние на партиди по сметка
  • кореспонденция на сметки
  • хронология на сметка
  • състояние на сметка
  • главна книга
  • счетоводен запис

 

Аналитични обороти по сметка

С този вторичен документ, изготвен от АВА Консулт, могат лесно да се проверяват оборотните ведомости на ниво синтетични сметки и да се анализират видовете приходи и разходи на вашата фирма.

Състояние на партиди по сметка

Този вторичен документ се прилага към всички фактури за задължения към ваши контрагенти, за лесно проследяване както на задълженията, така и на вземанията.

Кореспонденция на сметки

В този вторичен документ се отразява кореспонденцията между две ваши сметки за даден период, във връзка с извършените през този период счетоводни операции. Така можете да контролирате движенията по двете сметки, а също и кореспондирането на дадена сметка с други сметки.

Хронология на сметка

В този вторичен документ се отразява пълната информация за дадената сметка, с всички операции, в които тя участва.

Състояние на сметка

С този вторичен документ за движението на салдата по дадена сметка за определен период, както и оборотите по нея можете да проверите всички сметки, както и да проследите крайното салдо.

Главна книга

В този вторичен документ се включват началните салда, крайните салда, сумарните дебитни и сумарните кредитни обороти, за всички синтетични сметки на фирмата ви, в кореспонденция с другите ви сметки. Това е обобщена информация, удобна за проследяване на оборотите и на кореспонденцията с други сметки при формиране на даден оборот. Така можете да проследите как се е формирал общият оборот.

Счетоводен запис

В този вторичен документ се съдържа цялата информация във връзка с дадена счетоводна операция. С него можете да извършите подробна проверка на осчетоводени документи и на счетоводни операции.

Share Button