Ава Консулт

Нови изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане

Новите промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 

Счетоводните услуги на АВА Консулт включват консултации за последните промени в законовите разпоредби. Една от последните новини в тази област е приемането от Народното събрание на Закона за изменение и допълнение в ЗКПО. Тези промени се въвеждат за съобразяване на закона с прилаганите в ЕС закони за облагане.

Измененията са както малки, от технически характер, така и по-големи. Тук ще разгледаме големите изменения. Всички изменения са в сила от 1 януари 2016 г.

 

промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Снимка: https://pixabay.com

Изменения във връзка с данъчното облагане на дружества майки, чиито дъщерни дружества са в други държави-членки на ЕС

Тези изменения са в член 27, алинея 2, както и член 47а от ЗКПО. Те имат за цел предотвратяване укриването на данъци и осъществяването на измами във връзка с тях. Така с уеднаквяване на облагането в България с облагането в другите страни от ЕС не е възможно някои фирми да се възползват от различия в данъчното законодателство.

Във връзка с необлагането на приходи, получени от дивиденти от една фирма към друга фирма, намираща се в друга държава, вече ще важи следното правило. Счетоводният финансов резултат няма да се намалява с приходи от такива дивиденти, ако разпределящата дивидентите фирма е посочила тези дивиденти за разход, признат за данъчни цели и намаляващ данъчната й основа.

Новите наредби вземат предвид данъчното състояние на разпределените дивиденти съгласно законодателството на дружеството майка, намиращо се в друга страна от ЕС.

 

Данъчни облекчения за инвестиции в райони, в които безработицата е висока

Тук измененията са в членове 184, 185 и 189 от ЗКПО. Схемата, съгласно която се извършва освобождаването от корпоративен данък, вече не се прилага автоматично. Въведен е принципът на конкретен подход, с разглеждане на всеки инвестиционен проект, преди той да бъде одобрен за инвестиция. Одобрението ще бъде осъществявано чрез заповед от Българската агенция за инвестиции. Освен това трябва изрично да се посочи максималният размер на помощта, както и нейният интензитет. Така Европейската комисия възлага на българските власти да проверяват дали полученото данъчно облекчение се използва за постигане на целта.

 

Промяна в начина на обявяване на юрисдикциите с преференциален режим

Тази промяна е в параграф 1, точка 64, от Допълнителната разпоредба към ЗКПО. Относно юрисдикциите, за които важи преференциален данъчен режим, ЗКПО вече посочва само критериите, според които дадена юрисдикция може да има такъв режим. Министърът на финансите ще бъде този, който ще утвърждава и публикува списъка на такива юрисдикции. Така списъкът лесно ще може да се променя при необходимост. Друго предимство е правната сигурност, която получават данъчно задължените лица.

Новите промени са в сила от 1 януари 2016 г.

Share Button