Ава Консулт

Основни счетоводни понятия

Счетоводството е съществена част от съвременните дейности на фирми и основа за успешен бизнес. Това е област, която има своята специфика, позната в дълбочина и детайли на специалистите от АВА Консулт. Но ние знаем, че нашите клиенти, както и всички други, специалисти в различни области, ще имат полза от познаването на основните счетоводни понятия в редица ситуации, в които се налага да вземат решения, свързани с приходи, разходи, инвестиции и др. Затова сме събрали списък от основните понятия, които трябва да знаете в областта на счетоводството.

счетоводни понятия

Счетоводни методи

Нека започнем с групата термини, отнасящи се до счетоводните методи. Тук ще посочим следните термини:

Касов метод: записване на доходите и разходите при плащания.

Метод на начисляване: за доходите записването е при възможност за получаването им, а за разходите записването е при получаване на основание за плащане.

Модифициран метод: той е комбинация от предходните два метода.

Фискалната година

Финансовите данни са важна част от счетоводното отчитане. С тях са свързани понятията календарна и фискална година. За разлика от календарната, фискалната година започва по решение на ръководството на фирмата.

Термини, свързани с финансовите отчети

Баланс: това е финансов отчет, в който счетоводителят включва активите и пасивите на фирмата, както и общата пазарна стойност за нея. Сумата на активите е равна на пасивите заедно със собствения капитал.

Главна счетоводна книга: тя представлява отчет за финансовите дейности на фирмата, представени в таблици.

Отчет за приходи и разходи: той се съставя за определен период от време

Отчет за собствения фирмен капитал: в този отчет се включват измененията, настъпили във фирмения капитал за даден период.

Отчет за паричните потоци: в него се представят паричните постъпления, както и плащанията за даден период, и салдата в началото и края на периода.

Собствен капитал на фирмата

Собственият капитал се получава, когато от активите на фирмата се приспаднат пасивите. Освен дяловете, внесени от съдружниците, собственият капитал включва също така и неразпределената печалба и непокритата загуба. Когато загубата е по-голяма като сума от останалите компоненти, стойността на собствения капитал е отрицателна.

Суровини, материали, стоки и услуги

Суровините са материали, които фирмата закупува или придобива за производство на продукти.

Материалите се закупуват за използване в дейността на организацията, но не се влагат в производство на продукти.

Стоките са материални запаси. Те се закупуват за целите на препродажба.

Услугите представляват доставки, които не са свързани с веществени изрази. Примери за услуги са доставянето на електрическа енергия, на вода, както и различни комуникационни услуги.

Дълготрайни активи

Тези активи са както материални, така и нематериални. Те се използват или за производство, или за дейност, стойността на която е с полезен срок от повече от една година и е над прага на същественост.

 

Когато ви е необходимо разясняване на други основни счетоводни термини, както и експертни счетоводни услуги, можете да се обърнете към специалистите от АВА Консулт.

 

 

Share Button