Ава Консулт

Счетоводни операции при годишно приключване

Какво представлява годишното приключване

Годишното приключване е представянето на обобщена информация за фирмата ви, за състоянието, в което се намират активите и пасивите й. Освен това с годишното приключване се представят цялостните резултати от дейността за отчетния годишен период и информация за паричния поток.

Специалистите от АВА Консулт ви предлагат извършване на счетоводно приключване на фирмата ви професионално и в съответствие с всички изисквания на Закона за счетоводството. Като резултат от приключването ще установим финансовото и имуществено състояние на вашата фирма за отчетния годишен период.

 

годишно приключване

Снимка: https://pixabay.com

 

Отчетният годишен период

Съгласно Закона за счетоводството, за отчетен период се счита календарната година. Годишното приключване е продължение на текущото приключване и представлява завършекът на отчитането за годината.

 

Обобщаване на счетоводната информация

Счетоводната информация се обобщава в информационни масиви, които се представят в изискваните носители на информация.

 

Годишният счетоводен отчет

В този отчет АВА Консулт представя активите и пасивите на фирмата ви за календарната година, представят се и техните промени за този период. Данните от отчета могат да се използват за анализ на цялостната дейност на фирмата. Тъй като служи за установяване на финансовото състояние на вашата фирма, този отчет също се нарича и финансов. Терминът „финансов отчет“ се използва и в Международните счетоводни стандарти.

 

Подготвителните счетоводни операции за изготвянето на годишния отчет

АВА Консулт извършва всички подготвителни операции, въз основа на които се събира информацията за годишния отчет. Тези операции включват:

 • осчетоводяване на всички документи, първични и вторични, за дадената година
 • осчетоводяване на установените от инвентаризацията резултати
 • приключване на счетоводните сметки
 • приключване на регистрите за счетоводни записвания
 • постигане на равенство между сборовете, салдата и оборотите в аналитичните и синтетичните сметки
 • съставяне на годишна оборотна ведомост – за синтетичните сметки
 • съставяне на отчет, отразяващ приходите и разходите, с установяване на финансовия резултат
 • съставяне на документа годишна данъчна декларация, който е необходим за облагането на печалбата с данък и за облагането с другите задължителни данъци
 • коригиране на първоначалната оборотна ведомост
 • изготвяне на нов отчет, отразяващ приходите и разходите, който отразява разходите, необходими за плащане на дължимите данъци
 • съставяне на счетоводен баланс за фирмата до края на отчетната година
 • изготвяне на отчет, отразяващ паричния поток
 • изготвяне на отчет относно собствения капитал
 • изготвяне на необходимите приложения към годишния отчет

 

Ако нормативните актове изискват проверяване от одитор и публикуване на годишния отчет, специалистите от АВА Консулт извършват и тези необходими дейности.

 

Изготвянето на анализа на нуждите на фирмата

Като последна операция, специалистите от АВА Консулт изготвят анализа на нуждите на фирмата. Този анализ трябва да се представи за разглеждане и утвърждаване от компетентните органи.

 

Определяне на данъка върху данъчната основа

Данъчната основа е облагаемата печалба. Тя се регулира в съответствие със ЗКПО.

Данъкът, дължим към републиканския бюджет, е в размер 10% от тази печалба.

Данъците, които фирмата Ви дължи, се отразяват като задължения към бюджета. Те се приспадат от счетоводната печалба.

 

Share Button