Ава Консулт

Годишни финансови отчети на фирми

Годишното счетоводно приключване е свързано с изготвянето на годишните финансови отчети. Ава Консулт ви предлага обработване на цялата годишна информация за приключването на финансовата година, както и изготвянето на годишните финансови отчети, във вид съответстващ на типа на фирмата ви.

Годишни финансови отчети

Снимка: https://pixabay.com

Цел на финансовите отчети

Целта на финансовите отчети е обобщено представяне на информацията за финансовото състояние на фирмата, нейните финансови резултати, паричните потоци, как се стопанисват ресурсите на фирмата. Тази информация е необходима, когато трябва да се вземат икономически решения.

Видове информация, включена в годишните финансови отчети

 • Активи на фирмата
 • Пасиви на фирмата
 • Собствен капитал на фирмата
 • Приходи и разходи за фирмата: тук се включват печалбите и загубите
 • Други промени във връзка със собствения капитал на фирмата
 • Парични потоци на фирмата

Активи на фирмата

Активите са ресурси на фирмата, контролирани чрез минали събития. От активите се очакват и бъдещи икономически ползи за фирмата.

Пасиви на фирмата

Пасивите представляват текущите задължения на фирмата, като резултат от минали събития. Чрез уреждането на задълженията, законови и конструктивни, се очаква пораждане на поток от ресурси, с които да се получат икономически изгоди за фирмата.

Собствен капитал на фирмата

Собственият капитал е остатъчният дял от активите на фирмата, след като се извърши приспадане на пасивите.

Разходи на фирмата

Разходите на фирмата представляват намаляването през отчетния период на икономическите изгоди. Това намаляване може да е резултат от намаляване или изтичане на активи, или от понасяне на пасиви.

Приходи на фирмата

Приходите на фирмата представляват увеличаването на икономическите изгоди за отчетния период. Това увеличаване се постига чрез входящи потоци, чрез увеличаване на активи, или чрез намаляване на пасиви. Увеличаването, постигнато по тези начини, е различно от увеличаването, постигнато с вноски, направени от собствениците на фирмата.

Съдържание на годишните финансови отчети

 • Задължителен компонент

От компонентите, които се включват в годишните финансови отчети, има само един, който е задължителен за всички търговци, независимо от вида на фирмата им. Това е отчетът за приходите и разходите.

 • Компоненти, които са задължителни за фирми, различни от ЕТ, които подлежат на независим финансов одит, а нетните им приходи за съответната година превишават 100 000 лв.:
 • Баланс
 • Отчет за паричния поток
 • Отчет за собствения капитал

За фирми с нетни приходи за дадената година под 100 000 лв., които са ЕТ и не подлежат на независим финансов одит, горните три компонента на годишните финансови отчети не са задължителни.

 • Компоненти, които се изготвят за фирми, чиито годишни финансови отчети задължително се подлагат на независим финансов одит
 • Годишен отчет за дейността
 • Одиторски доклад

За какви потребители се изготвят годишните финансови отчети

 • Обществеността
 • Правителства и правителствени агенции
 • Заемодатели
 • Доставчици
 • Кредитори
 • Инвеститори
 • Клиенти
 • Наети лица

Значение на информацията за потребителите

Това е основната информация, заедно с информацията, включена в приложенията към финансовите отчети. Въз основа на нея потребителите могат да предвидят какви ще бъдат бъдещите парични потоци на фирмата. Възможностите за предвиждане на развитието на паричните потоци в бъдещето дава възможност за сигурност.

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

 

 

Share Button