Ава Консулт

Публикуване на финансови отчети

Законът за счетоводството изисква публикуване на годишния ви финансов отчет до 30 юни на годината след отчетната година.

финансови отчети

 

Когато има постановен отказ за публикуване на заявен за публикуване финансов отчет

Законът за търговския регистър, член 22, алинея 5, определя, че при постановен отказ за публикуване на вече заявен за публикуване в срок финансов отчет, ако бъде подадено ново заявление за публикуване в срок от 14 дни след постановяването на отказа, тогава няма да се смята, че не е спазен срокът за публикуване.

Място за публикуване

Публикуването на годишните отчети трябва да се извърши в Интернет или в икономически издания.

За кои предприятия се отнася задължението за публикуване на годишните им финансови отчети

 • Предприятия с регистрация по Търговския закон, подлежащи на финансов одит и не пререгистрирани съгласно Закона за търговския регистър
 • Предприятия – юридически лица, имащи нестопанска цел, нерегистрирани в обществена полза.
 • Други предприятия, според Закона за счетоводството, член 1, алинея 2. Тук се включват бюджетни предприятия, търговски предстваителства, юридически лица нетърговци, както и чуждестранни лица, извършващи стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност.

Годишните финансови отчети

Отчетите трябва да са приети от общото събрание на съдружниците във фирмата или от съответстващ орган. Те се публикуват в съответствие със Закона за счетоводството, член 40. В член 26, алинея 1, както и в счетоводния стандарт 1, член 2, се определят компонентите, които отчетите трябва да включват. АВА Консулт изготвя годишни финансови отчети, включващи всички необходими компоненти:

 • счетоводният баланс
 • отчетът относно приходите и разходите
 • отчетът относно паричните потоци
 • отчет относно собствения капитал

както и приложение.

Ако фирмата ви е малко предприятие

За малки предприятия важи облекчението  – те не публикуват отчет за собствения капитал съгласно Счетоводен стандарт 1 член 26, алинея 3, а изготвят приложение, посочено в стандарта, член 26, алинея 4.

Ако сте юридическо лице с нестопанска цел

За вас важат изискванията на Счетоводен стандарт 9, който определя изискванията за финансови отчети за нестопански организации.

Какви особености имат изискванията за публикуване на финансови отчети

Освен изготвянето и публикуването на годишни финансови отчети АВА Консулт ви предлага и консултации, за да определим кои особености при публикуването трябва да имате предвид.

 • Ако фирмата ви трябва да изготви консолидиран отчет, ще бъде публикуван този отчет
 • Ако фирмата ви подлежи на финансов одит, отчетът трябва да се публикува в заверения от одитора вид и да е придружен от одиторския доклад. Освен това трябва да приложите и годишния доклад за дейността на фирмата ви, който е приет от общото събрание или от съответния му орган
 • Ако фирмата ви е акционерно дружество, или командитно дружество с акции, или дружество с ограничена отговорност, трябва да публикувате и допълнителна информация, съгласно Закона за счетоводството, член 40, алинея 3
 • Информация, която отразява решението, взето от управителния орган, относно разпределението на печалбата, или решението, взето от органа за покриване на загуба от предходна година
 • Решение, взето от общото събрание, за начина, по който ще бъде разпределена печалбата, или начина, по който ще бъде покрита загуба от предходна година.

 

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

Share Button