Ава Консулт

Двустранно счетоводство на ЕООД

Двустранното счетоводство – задължително за ЕООД

Двустранното счетоводство е задължително за всички видове фирми без ЕТ. АВА Консулт ви предлага водене на двустранно счетоводство, включително и за ЕООД. С нашите счетоводни услуги ще ви осигурим подготвянето на информацията във вид, готов за данъчно облагане и за облагане съгласно ЗКПО.

Двустранно счетоводство

Предимството на двустранното счетоводство

С този вид счетоводство се получава много по-точна счетоводна информация. Причината е фактът, че всяка стойност при стопанските операции се изписва по два начина: като намаление и като нарастване. За намаление може да се използва и терминът „кредит“, а за нарастване – „дебит“. Принципът на баланса между тях се състои в това, че ако имате намаление в една точка, на друго място трябва да имате нарастване, т.е. отделните компоненти са взаимно зависими.

АВА Консулт спазва този принцип за осъществяване на балансирано двустранно счетоводство за предприятията.

Двустранноста на счетоводните сметки

Всяка счетоводна сметка е съставена от две страни. За тях се използват термините „дебит“ и „кредит“. Балансът също е съставен от две страни – актив и пасив.

Както вече посочихме, при воденето на двустранно счетоводство на ЕООД АВА Консулт извършва отразяването на стопанските операции, като при изменение в едната страна на счетоводната сметка непременно се извършва изменение в другата страна. Измененията в двете страни се извършват взаимно свързано, в зависимост на едната страна от другата. Така общите сборове за двете страни трябва да се получат равни.

 

Активите, пасивите и собственият капитал на ЕООД

При воденето на двустранно счетоводство на ЕООД една от най-важните задачи пред АВА Консулт е отразяването на финансовото и имущественото състояние на фирмата. Това включва информацията, систематизирана за отделните елементи на състоянието на фирмата: активите й, пасивите й и собствения й капитал.

Зависимостите между активите, пасивите и собствения капитал на ЕООД са точно определени.

Пасивите и собственият капитал заедно съставляват капитала на фирмата и изразяват в стойностна форма имуществото на фирмата. Те са финансови източници на активите и полазват правния произход на имуществото, което притежава ЕООД.

На свой ред активите са формите, които въплъщават имуществото и под които то съществува.

Ако ЕООД няма финансови задължения, тогава общата стойност на активите е равна на собствения капитал на фирмата – включващ вложенията на съдружниците, акционерите и собственика, резервите, които са възникнали, и натрупаните печалби, минус евентуалните загуби.

Ако ЕООД има пасиви, тогава част от активите се представлява от чуждите средства, които са задържани временно или привлечени за фирмата. Те могат да бъдат във формата на заеми, неизплатени заплати и данъци, стоки, които са доставени, но още не са платени, както и материали, машини и др. Тогава активите се равняват на сбора от собствения капитал и пасивите.

Тази връзка между активите, пасивите и собствения капитал е основата за съставяне на счетоводния баланс.

Счетоводният баланс за ЕООД

Счетоводният баланс обобщава синтетичното състояние, установено за активите, пасивите и собствения капитал на ЕООД към дадена дата. АВА Консулт съставя счетоводен баланс, в края на отчетната година и периодично, ако е необходимо.

 

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

Share Button