Ава Консулт

Какво включва ТРЗ счетоводството

TРЗ, или Труд и работна заплата, е област от счетоводните услуги, в която АВА Консулт ви предлага професионално обслужване. Така свързаните с ТРЗ счетоводството документи за фирмата ви ще бъдат в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

ТРЗ счетоводство

Какво включват ТРЗ услугите

В тези услуги се включва изготвянето или попълването на:

 • трудови договори и свързани с тях документи
 • ведомости за работни заплати
 • трудови книжки
 • осигурителни книжки
 • споразумения
 • документи за пенсиониране

Те включват също така и обработване на болничните листове, издадени на служителите на фирмата ви.

Трудови договори и други свързани с тях документи

Тези договори представляват основна част от счетоводната документация за всяка фирма. Те документират трудовото правоотношение между ръководството на фирмата и всеки служител, задълженията и правата на двете страни.

Освен трудови договори често се налага да се изготвят и други документи, свързани с трудовото правоотношение. Те включват:

 • заповеди, с които се назначават служители
 • заповеди, с които се прекратяват трудови правоотношения след изтичане на срок на даден договор
 • длъжностни характеристики на служителите, съдържащи задълженията им според сключените трудови договори
 • допълнителни споразумения и анекси към трудови договори
 • подаване на информация в НАП за назначаване на нови служители

Ведомости за работни заплати

Изготвянето на тези документи изисква много време и усилия, както и специализирани знания по ТРЗ, които специалистите от АВА Консулт притежават. Ако имате малка фирма и нямате счетоводен отдел, услугите за изготвяне на тези ведомости от АВА Консулт са подходящото решение.

При изготвянето на ведомостите за работните заплати АВА Консулт извършва и изготвяне на платежни документи, свързани с тези ведомости, както и изчисляване на осигурителни вноски, удръжки и запори по заплати.

Попълване на трудови книжки и осигурителни книжки за служителите ви

При постъпване на нов служител във фирмата ви и при напускане на служител се налага попълване на данните за постъпването или напускането в трудовата книжка. По време на трудовите правоотношения също се налага попълване на трудови книжки при преназначаване.

Осигурителни книжки са необходими за самоосигуряващи се лица. Едноличните търговци трябва да получат осигурителни книжки от съответното поделение на НОИ според регистрацията на дадената фирма. АВА Консулт ви осигурява услуги за получаване на осигурителни книжки и попълването в тях на данни за осигурителния период, авансовия доход, окончателния осигурителен доход, както и вноските за ДОО.

Услуги за изготвяне на документи за пенсиониране

При настъпване на необходимите условия за пенсиониране на служител трябва да се изготвят документите, с които ще бъде удостоверен осигурителният му доход. Документът, удостоверяващ това, е Образец УП-2. В този документ се посочва размерът на брутното трудово възнаграждение за служителя, върху което са внесени осигурителните вноски. Размерът, посочен за осигурителния доход в Образец УП-2, трябва да съответства напълно на размера на дохода в разплащателните и други документи за разходи. За професионалното изготвяне на Образец УП-2 се доверете на АВА Консулт.

Други услуги от ТРЗ счетоводството, които предлагаме като еднократни или абонаментни

АВА Консулт извършва следните услуги за изготвяне и регистриране на:

 • служебни бележки
 • справки по Кодекса на труда
 • сметки за изплащане на суми по граждански договори
 • справки за НСИ
 • болнични листове
 • файлове за масово изплащане на заплати в брой или по карти

и други.

Share Button