Ава Консулт

Счетоводни справки, които са задължителни за всяка компания

Всяка компания трябва да представя счетоводни справки, вторични счетоводни документи. АВА Консулт ви предлага изготвяне на всички видове задължителни счетоводни справки като част от нашето абонаментно обсулжване.

Счетоводни справки

Снимка: https://pixabay.com

Аналитични обороти за сметката на компанията

Този вид справки са вторични счетоводни документи, включващи:

  • Начални салда – дебитни и кредитни
  • Начални обороти – дебитни и кредитни
  • Крайни салда – дебитни и кредитни

Тези данни се извличат за всички аналитични сметки на компанията към дадената синтетична сметка. Специфичното е изготвянето на таблица, в която се представят данните. Специалистите от АВА Консулт имат опит в изготвянето на справки за аналитични обороти, отнасящи се към сметки на компании.

Допълнителното предимство на професионално изготвените от нас справки от този вид е възможността за лесно проверяване на оборотните ви ведомости, на ниво синтетични сметки.

Справка за състоянието на партидите на компанията ви

В този документ ще бъдат включени началните и крайните салда и началните обороти за партидите на компанията ви към дадена фирмена сметка.

Изготвените справки за партиди се изготвят като приложения. Те са необходими за прилагане към всякакви документи, които установяват възникването на задължения с контрагенти. С професионално изготвени от АВА Консулт справки за партиди лесно ще проследявате своите задължения и вземания във всеки момент.

Справка за кореспонденция на сметки

Още един вторичен документ във вид на таблица е тази справка, която съдържа данни за кореспонденция между две сметки, и се изготвя във връзка със счетоводни операции за даден период. Тя съдържа следните данни: информация за номер на папка, данъчен период, за който се изготвя справката, ID на документа в софтуера, и данните за кореспондиращите сметки: дебит, кредит, суми. С изготвените от АВА Консулт справки за кореспонденции ще можете лесно да контролирате движението по кореспондиращите сметки, а също и да проверявате за други сметки, кореспондиращи на дадената сметка.

Справка за хронология на сметка

Вторичният счетоводен документ, който се изготвя за проследяване на кореспонденциите на дадената сметка с други сметки за конкретен период, се нарича справка за хронология. Тук, за разлика от предходния вид справки – за кореспонденция, се включва пълната информация относно всички операции, с които е свързана конкретната сметка. Този вид справка се изготвя в табличен вид и включва следните данни: информация за номер на папка, вид за всяка от операциите, ID на документа в софтуера, свързания с хронологията данъчен период, дебит и кредит по сметка. Обработката на документите от специалист на АВА Консулт, чието име ще бъде посочено в справката, ще гарантира, че справката за хронология е изготвена професионално.

Справка за състояние на сметка

Този вторичен счетоводен документ в табличен вид съдържа движението на салдата и оборотите за компанията ви и се изготвя за конкретна сметка за конкретен период от време. Той включва: операции, вид, номер и дата на всеки документ, контрагент, начално салдо по сметка, крайно салдо по сметка, обороти по сметка.

Главна книга

Главната книга, изготвяна в табличен вид, съдържа обобщени данни за началните и крайни салда и сумарни обороти за всички синтетични сметки, които кореспондират с други сметки.

Счетоводен запис

Счетоводният запис включва цялата информация относно дадена операция. Тя улеснява подробни проверки на осчетоводени документи или на счетоводни операции.

Share Button