Ава Консулт

Отчитане на паричните средства в касата

Паричните средства на фирмата включват средствата, налични в касата, и средствата, налични в банковите й сметки – в местна валута или в чуждестранна валута.

 

отчитане на парични средства в касата

Снимка: https://pixabay.com

Oтчитането на средствата в касата на фирмата се извършва посредством няколко първични документи:

  • приходни касови ордери за местна валута или за чуждестранна валута
  • разходни касови ордери за местна валута или за чуждестранна валута
  • касова книга
  • вносни бележки
  • нареждания-разписки
  • чекове

 

Приходни касови ордери

Тези документи комбинират два елемента – разпореждане за приемане на средствата и изпълнение – самото приемане. Приемането се удостоверява от касиера с полагането от него на подпис върху ордера. След това всеки ордер се описва в касовата книга.

Ордерите се съставят в един екземпляр. За тях се използва годишна номерация. Касиерът изготвя отчет за ордерите, към който се прилагат самите ордери, и този отчет се предава в счетоводството на фирмата.

Когато приходният касов ордер е за чуждестранна валута, се отбелязва и равностойността й в местна валута, т.е. в левове. Тези ордери се описват в касовата книга, която е предназначена за чуждестранна валута.

 

Разходни касови ордери

Разходните касови ордери за местна валута също се изготвят в един екземпляр. Върху тях трябва да се положат два подписа – на ръководителя и на главния счетоводител. Регистрирането на ордерите се извършва в специален предназначен за тях журнал, с годишна номерация. Описването на ордерите се извършва от касиера в касовата книга. Отчетът заедно с ордерите се предава от касиера на счетоводителя, отговарящ за касовите операции.

Разходният касов ордер съдържа информация за целта, с която се извършва плащането, и графи за лични данни на получателя или на неговия пълномощник, за да се гарантира сигурност при изплащането на средствата.

Когато разходният ордер е за чуждестранна валута, се описва видът на тази валута и нейната равностойност в местна валута, т.е. в левове.

 

Касова книга

Касовата книга представлява журнал с описания на касовите ордери за деня. Тя е в два екземпляра и воденето й се извършва от касиера. Вторият екземпляр е касовият отчет с приложените ордери, съставени за дадения ден.

 

Отчитане при използване на средства по разплащателната сметка

За използване на средствата по разплащателната сметка на фирмата в банка се използват вносни бележки, нареждания разписки и чекове.

 

Вносни бележки

Вносните бележки се съставят в един екземпляр, съдържат информация за сумата, която се внася, с каква цел се извършва внасянето, и кой внася сумата. Всяка бележка се подписва от лицето, внасящо сумата.

 

Нареждане-разписка

Това е документ, който се изготвя от касиера в два екземпляра. Единият остава в банката, а вторият се предава в счетоводството на фирмата.

В нареждането-разписка се съдържа информация за размера на сумата и за каква цел се получава тя. Полагат се подписи от ръководителя на фирмата, от нейния главен счетоводител и от касиера.

 

Чекове

Чековете се издават в един екземпляр. Представляват разпоредителни документи. Всеки чек се подписва от разпоредителя и се подпечатва от него. С чекове се извършва безналично плащане от банкова сметка на разпоредителя до фирмата.

Share Button