Ава Консулт

Резултати от търсенето

Активи и пасиви на фирмата

За характеризиране на имуществото на дадена фирма се използват капиталът, активите и пасивите й. Разликата между активите и пасивите дава стойността на капитала на фирмата. Заедно с капитала пасивите на фирмата дават представа за финансовата й мощност, а активите изразяват…

Видове счетоводни сметки

Счетоводните сметки са част от дейностите, свързани с регулярното счетоводно обслужване, извършвани от АВА Консулт. В счетоводството, сметките могат да се групират по няколко критерия: Посредством връзката им с отчетния баланс; Нивото на обобщаване на конкретната информация за обектите, които…

Компютърно счетоводство – автоматизиране въвеждането и обработката на счетоводната информация

Въвеждането на големия обем от счетоводна информация, както и нейното обработване, се улесняват с автоматизирането, което предлага компютърното счетоводство. В съвременното компютърно счетоводство, осъществявано от АВА Консулт, се използват съвременни програмни продукти. Така вашата фирма ще разчита на пълно информационно…

Двустранно счетоводство на ЕООД

Двустранното счетоводство – задължително за ЕООД Двустранното счетоводство е задължително за всички видове фирми без ЕТ. АВА Консулт ви предлага водене на двустранно счетоводство, включително и за ЕООД. С нашите счетоводни услуги ще ви осигурим подготвянето на информацията във вид,…

Счетоводни операции при годишно приключване

Какво представлява годишното приключване Годишното приключване е представянето на обобщена информация за фирмата ви, за състоянието, в което се намират активите и пасивите й. Освен това с годишното приключване се представят цялостните резултати от дейността за отчетния годишен период и…

Основни счетоводни понятия

Счетоводството е съществена част от съвременните дейности на фирми и основа за успешен бизнес. Това е област, която има своята специфика, позната в дълбочина и детайли на специалистите от АВА Консулт. Но ние знаем, че нашите клиенти, както и всички…

Публикуване на финансови отчети

Законът за счетоводството изисква публикуване на годишния ви финансов отчет до 30 юни на годината след отчетната година.   Когато има постановен отказ за публикуване на заявен за публикуване финансов отчет Законът за търговския регистър, член 22, алинея 5, определя,…

Кога една фирма подлежи на финансов одит

Независимият финансов одит се извършва върху годишни отчети и консолидирани отчети. Кои предприятия трябва задължително да преминат финансов одит малки предприятия – за тези предприятия трябва да са налице поне два от следните три показатели: балансова стойност на фирмените активи…

Счетоводна политика – организацията на счетоводството на предприятието

Счетоводната политика на вашата фирма трябва да бъде водена правилно, защото от това зависят елементите на вашето счетоводство. За правилната организация на счетоводната ви политика изберете професионалистите от АВА Консулт. Какво представлява счетоводната политика на вашата фирма Това е счетоводен…

Професионално счетоводство – за да сме спокойни при счетоводна ревизия

Правилното водене на счетоводството е гаранция за липса на проблеми, включително и при счетоводни ревизии. АВА Консулт ви предлага тази гаранция, със счетоводни услуги за всякакви видове фирми. Счетоводни ревизии във връзка с плащането на данъци и осигуровки Държавната система…