Ава Консулт

Отчет за приходи и разходи на фирма

Финансовите отчети, които АВА Консулт може да изготви за вас, ще покажат какво е състоянието на активите и пасивите на фирмата ви, как те са се изменили за дадения отчетен период. Информацията, обобщена в тези отчети, ще ви помогне да…

Опростеното облагане на автомобилите за фирмено и лично ползване се отлага

Много дискусии предизвика възможността за опростено облагане, когато даден автомобил се използва за служебни цели, но през уикенда се използва и като личен автомобил. Специалистите от АВА Консулт следят развитието на въпроса и искат да ви уведомят, че през юни…

Актуални данъчни промени за 2017г.

Данъчните промени, които ще влязат в сила от 2017 г., са в съответствие с новостите в съвременния живот. Ще се насърчават както електронното подаване на документи, така и безкасовите плащания. Тук ще разгледаме всички основни промени в данъчната система. За…

Облагане на доходите на физическите лица

За оформянето на документи за доходите на физически лица можете да се обърнете към АВА Консулт. Ние ще изчислим и дължимите от вас данъци, съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица. За повече информация – свържете се с…

Подготовка за годишното счетоводно приключване – отграничаване на периода на покупки и продажби

С края на календарната година наближава времето за годишно счетоводно приключване. АВА Консулт ви предлага консултации и услуги за приключването. А днес ще се спрем на един важен етап от целия процес на счетоводно приключване за годината – ограничаването на…

Как ще се отрази новият данък „Уикенд“ на фирменото счетоводство

През септември 2016 г. беше приет данък „Уикенд“, влизащ в сила със задна дата – от началото на годината. Съгласно новите изисквания, свързани с този данък, фирмите ще трябва да декларират дали използват активите на фирмата за лични цели, основно…

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2016 г.

Предлагаме ви резюме на темите, свързани с годишното данъчно приключване на 2016 г., което се извършва от специалистите от АВА Консулт.     Постоянни данъчни разлики – една част са разходите, несвързани с дейността на фирмата, и не се признават…

Подготовка за годишното счетоводно приключване – инвентаризация на активи и пасиви

Целта на годишното приключване Годишното приключване води до изготвянето на годишен финансов отчет. Отчитат се само съществуващите активи и пасиви, като се извършва инвентаризация.   Кои активи и пасиви могат да не бъдат предмет на оценка в годишния отчет По…

Нови изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане

Новите промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)  Счетоводните услуги на АВА Консулт включват консултации за последните промени в законовите разпоредби. Една от последните новини в тази област е приемането от Народното събрание на Закона за изменение и допълнение…

Фирмен капитал – основа за развитието на бизнеса

Фирменият капитал представлява основата на всяка фирма. Той се взема предвид при счетоводните услуги, извършвани от специалистите от АВА Консулт. Фирменият капитал изпълнява редица функции, основните от които са: служи като основа за развитие на бизнеса осигурява доходи и за…