Ава Консулт

Отчитане на паричните средства в касата

Паричните средства на фирмата включват средствата, налични в касата, и средствата, налични в банковите й сметки – в местна валута или в чуждестранна валута.   Oтчитането на средствата в касата на фирмата се извършва посредством няколко първични документи: приходни касови…

Активи и пасиви на фирмата

За характеризиране на имуществото на дадена фирма се използват капиталът, активите и пасивите й. Разликата между активите и пасивите дава стойността на капитала на фирмата. Заедно с капитала пасивите на фирмата дават представа за финансовата й мощност, а активите изразяват…

Вторични счетоводни документи

Вторичните документи съдържат преобразувана информация, която е получена от първични документи за счетоводно отчитане. Информацията е преобразувана чрез обобщение или чрез диференциране. АВА Консулт може да състави вторични счетоводни документи за нуждите на вашата фирма.     Цел на съставянето…

Първични счетоводни документи

Първичните счетоводни документи се изготвят за регистриране на стопански операции за първи път. Информацията, която съдържат, може да се прехвърля във вторични документи, например с цел натрупване.   Изготвяне на първичните документи за счетоводни операции или за сделки Изготвянето на…

Инвентаризация за проверка на всички активи и пасиви на предприятието

Състоянието на активите и пасивите на фирмата ви се удостоверява чрез документацията. Но тя не може да обхване всички промени в активите и пасивите. Затова е необходимо периодично извършване на инвентаризация, за да се установи реалното им състояние.    …

Изготвяне на ведомости за заплати

Заплатите се начисляват ежемесечно. Те се изплащат на служители, които са на трудов или граждански договор или на договор за управление.   Свързаните със заплатите ведомости са част от основната счетоводна информация. АВА Консулт предлага следните абонаментни услуги във връзка…

Счетоводни операции при продажба на ДМА

ДМА е съкратеното наименование на Дълготрайните материални активи в едно предприятие. Те са ресурсите, които се характеризират с веществена форма, и които се използват дълго време с икономическа  за фирмата изгода.     Какво може да включва ДМА В категорията…

Видове счетоводни сметки

Счетоводните сметки са част от дейностите, свързани с регулярното счетоводно обслужване, извършвани от АВА Консулт. В счетоводството, сметките могат да се групират по няколко критерия: Посредством връзката им с отчетния баланс; Нивото на обобщаване на конкретната информация за обектите, които…

Уреждане на трудово правоотношение

Страните по трудовото правоотношение В това правоотношение има две страни, за които се отнасят правата и задълженията – работникът (служителят) и работодателят.   Участие на държавата в трудовото правоотношение Съгласно член 3, т. 1 от Кодекса на труда държавата също…

Кога се регистрира фирма по ДДС

Подаване на документите за нова фирма в ТД на НАП Преди регистрирането на фирма по ДДС трябва документите за фирмата, регистрирана от адвокат, да са подадени в териториалното поделение на НАП. Разглеждане на подадените документи Подадените документи се разглеждат от…