Ава Консулт

Осчетоводяване при покупка на стоки и суровини

При водене на счетоводството АВА Консулт извършва операции за осчетоводяване на стоки и суровини, които купувате за производство или за търговия.   Осчетоводяване на авансови плащания При покупката на стоки и суровини често се налагат авансови плащания. Тези плащания могат…

Какви са предимствата и недостатъците при регистрация на фирмата по ЗДДС

Регистрацията – задължителна или по желание От една страна, регистрирането на фирмата ви по ДДС е задължение, което непременно трябва да изпълните. От друга страна, ако не отговаряте на условията за задължително регистриране, можете да се регистрирате по желание. Къде…

Компютърно счетоводство – автоматизиране въвеждането и обработката на счетоводната информация

Въвеждането на големия обем от счетоводна информация, както и нейното обработване, се улесняват с автоматизирането, което предлага компютърното счетоводство. В съвременното компютърно счетоводство, осъществявано от АВА Консулт, се използват съвременни програмни продукти. Така вашата фирма ще разчита на пълно информационно…

Двустранно счетоводство на ЕООД

Двустранното счетоводство – задължително за ЕООД Двустранното счетоводство е задължително за всички видове фирми без ЕТ. АВА Консулт ви предлага водене на двустранно счетоводство, включително и за ЕООД. С нашите счетоводни услуги ще ви осигурим подготвянето на информацията във вид,…

Счетоводни операции при годишно приключване

Какво представлява годишното приключване Годишното приключване е представянето на обобщена информация за фирмата ви, за състоянието, в което се намират активите и пасивите й. Освен това с годишното приключване се представят цялостните резултати от дейността за отчетния годишен период и…

Какво е важно за водене на счетоводство на фирма

АВА Консулт спазва принципите на водене на счетоводство на фирми съгласно законите и стандартите, за да се постигнат следните цели: да се вземат необходимите и правилните управленски решения за фирмата да се следи възвръщаемостта на инвестициите да може да се…

Основни счетоводни понятия

Счетоводството е съществена част от съвременните дейности на фирми и основа за успешен бизнес. Това е област, която има своята специфика, позната в дълбочина и детайли на специалистите от АВА Консулт. Но ние знаем, че нашите клиенти, както и всички…

Публикуване на финансови отчети

Законът за счетоводството изисква публикуване на годишния ви финансов отчет до 30 юни на годината след отчетната година.   Когато има постановен отказ за публикуване на заявен за публикуване финансов отчет Законът за търговския регистър, член 22, алинея 5, определя,…

Кога една фирма подлежи на финансов одит

Независимият финансов одит се извършва върху годишни отчети и консолидирани отчети. Кои предприятия трябва задължително да преминат финансов одит малки предприятия – за тези предприятия трябва да са налице поне два от следните три показатели: балансова стойност на фирмените активи…

Изготвяне на документи за пенсиониране

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви че временно не можем да Ви предоставяме услугата „Изготвяне на документи за пенсиониране“     Когато настъпи времето да подадете заявление за пенсиониране, трябва да подготвите редица документи, които да приложите към това заявление. Заявлението се…