Ава Консулт

Счетоводни операции

Счетоводни операции при продажба на ДМА

ДМА е съкратеното наименование на Дълготрайните материални активи в едно предприятие. Те са ресурсите, които се характеризират с веществена форма, и които се използват дълго време с икономическа  за фирмата изгода.     Какво може да включва ДМА В категорията…

Счетоводни операции при годишно приключване

Какво представлява годишното приключване Годишното приключване е представянето на обобщена информация за фирмата ви, за състоянието, в което се намират активите и пасивите й. Освен това с годишното приключване се представят цялостните резултати от дейността за отчетния годишен период и…

Счетоводни операции при лизинг

Лизингът е често използван инструмент за финансиране. Според него недвижим имот или движимо имущество се предоставя възмездно за временно ползване от лизингодателя на лизингополучателя. Срещу възмездяване, осъществявано като постоянни плащания или като предварително договорени плащания, лизингополучателят придобива правото да владее…