Ава Консулт

Фирмено счетоводство

Опростеното облагане на автомобилите за фирмено и лично ползване се отлага

Много дискусии предизвика възможността за опростено облагане, когато даден автомобил се използва за служебни цели, но през уикенда се използва и като личен автомобил. Специалистите от АВА Консулт следят развитието на въпроса и искат да ви уведомят, че през юни…

Как ще се отрази новият данък „Уикенд“ на фирменото счетоводство

През септември 2016 г. беше приет данък „Уикенд“, влизащ в сила със задна дата – от началото на годината. Съгласно новите изисквания, свързани с този данък, фирмите ще трябва да декларират дали използват активите на фирмата за лични цели, основно…

Подготовка за годишното счетоводно приключване – инвентаризация на активи и пасиви

Целта на годишното приключване Годишното приключване води до изготвянето на годишен финансов отчет. Отчитат се само съществуващите активи и пасиви, като се извършва инвентаризация.   Кои активи и пасиви могат да не бъдат предмет на оценка в годишния отчет По…

Фирмен капитал – основа за развитието на бизнеса

Фирменият капитал представлява основата на всяка фирма. Той се взема предвид при счетоводните услуги, извършвани от специалистите от АВА Консулт. Фирменият капитал изпълнява редица функции, основните от които са: служи като основа за развитие на бизнеса осигурява доходи и за…

Отчитане на паричните средства в касата

Паричните средства на фирмата включват средствата, налични в касата, и средствата, налични в банковите й сметки – в местна валута или в чуждестранна валута.   Oтчитането на средствата в касата на фирмата се извършва посредством няколко първични документи: приходни касови…

Активи и пасиви на фирмата

За характеризиране на имуществото на дадена фирма се използват капиталът, активите и пасивите й. Разликата между активите и пасивите дава стойността на капитала на фирмата. Заедно с капитала пасивите на фирмата дават представа за финансовата й мощност, а активите изразяват…

Какво трябва да знаем при регистрация на нова фирма

Видовете търговски дружества, определени от Търговския закон Търговският закон определя два вида търговски дружества: дружества на труда и дружества на капитала. Първият вид обхваща ЕТ, АД, ООД, ЕООД, холдинги и консорциуми, а вторият – събирателните и командните дружества. Най-разпространените видове…