Ава Консулт

ТРЗ и Личен състав

  • Подготовка на необходимите документи за назначаване на нов служител
  • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения към тях, заповеди за отпуски, прекратяване на трудови правоотношения
  • Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори в НАП
  • Изготвяне на граждански договори и договори за управление и контрол
  • Съставяне на ведомости за заплати, информация за осигурените лица – декл.1, информация за дължимите осигуровки и данъци – декл.6 и подаването им в НАП
  • Изготвяне на платежни нареждания за задълженията към бюджета
  • Изчисляване на дължимите хонорари на лицата наети по извънтрудови правоотношения
  • Издаване и заверка на трудови книжки на персонала
  • Издаване на служебни бележки, документи за пенсиониране и др. след подаване на писмено искане

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

ТРЗ и Личен състав

Трудови договори и документи, свързани с тях

Преди да назначите работник или служител, трябва да му връчите трудовия договор. АВА Консулт изготвя трудови договори, както и уведомления, и получава справки от НАП относно приетите уведомления, които са заверени.

При освобождаване на работник или служител АВА Консулт оформя приключването на трудовия договор.

Ведомости за заплати и начисляване на заплати

АВА Консулт ви предлага ежемесечно изготвяне на ведомости за заплати, както и начисленията към заплатите, като болнични или отпуск. Освен това нашите специалисти изчисляват и свързаните със заплатата за дадения месец данъци и осигуровки за всеки от служителите или работниците ви.

АВА Консулт извършва и начисляването на заплатите за месеца, като ги осчетоводява към съответната разходна сметка.

Трудови и осигурителни книжки

Специалистите от АВА Консулт оформят трудови книжки при постъпване и напускане на работник или служител.

Ние оформяме и издаването на осигурителни книжки в ТП на НОИ, както и заверяването им.

Споразумения

Когато се налага изготвяне на споразумения към трудовите договори, АВА Консулт ще ги изготви за вас в съответствие с всички изисквания.

Документи за пенсиониране

При навършване на необходимата възраст за пенсиониране на служители или работници е необходимо подаването на заявление за пенсиониране, или УП-1, към НОИ.

АВА Консулт попълва заявления за пенсиониране и изготвя и пакета от изискваните придружаващи документи за пенсиониране. Най-важният от тях е трудовата книжка или книжки. Нашите специалисти ще установят дали в трудовата книжка или книжки има пропуски и ще изискат необходимата информация, заверки или документи за тази цел.

Освен това АВА Консулт подготвя, попълва и заверява и осигурителни книжки, удостоверяващи стаж, както и документи за осигурителен доход за периода от три последователни години от 1982 г. до 1.01.1997 г. – УП-2.

При липса на документи, удостоверяваши стаж, е необходимо попълването на декларации за всеки от пропуските. АВА Консулт ще изготви за вас и тези декларации.

Болнични листи

От 1.01.2016 г. изискването за болничните листи е да се подават в НОИ до 10 число на следващия месец.Освен това, до два болнични листа могат да се подават по двата начина – електронно и на хартиен носител. Когато броят на болничните е между 2 и 10, подаването трябва да се извърши електронно или на електронен носител. Когато броят им е над 10, подаването им може да се извърши само електронно, с електронен подпис.

АВА Консулт обработва и подава болнични листове в НОИ в съответствие с всички нови изисквания.

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

 

Share Button