Ава Консулт

Инвентаризация за проверка на всички активи и пасиви на предприятието

Състоянието на активите и пасивите на фирмата ви се удостоверява чрез документацията. Но тя не може да обхване всички промени в активите и пасивите. Затова е необходимо периодично извършване на инвентаризация, за да се установи реалното им състояние.

 

Инвентаризация

Снимка: https://pixabay.com

 

Какво представлява инвентаризацията

Инвентаризацията, извършвана от специалистите на АВА Консулт, е проверка за проверяване и измерване на активите и пасивите на фирмата ви. Установените данни се съпоставят с данните от документацията и така се установява фактическото състояние както на активите, така и на пасивите на фирмата ви.

 

Някои изменения в имуществото на фирмите не могат да се отразят чрез документацията

Има изменения в имуществото на фирмите, които не могат да се отразят чрез съответната счетоводна документация. Например документацията не може да установи събираемостта на вземанията, евентуални разхищения или злоупотреби. Затова инвентаризацията, проведена от АВА Консулт, ще отстрани такива неотразени изменения, за да се установи реалното състояние на активите и пасивите на фирмата ви. Това ще помогне и да се определи материалната отговорност на съответните лица, съхраняващи имуществото.

 

Провеждане на инвентаризацията

В процеса на инвентаризацията, извършвана от специалисти от АВА Консулт, ще бъдат осъществени проверки и свързано с тях обработване на данни на наколко етапа:

 • подготовка на инвентаризацията
 • провеждане на инвентаризацията
 • съставяне на сравнителна ведомост
 • обработване на резултатите от инвентаризацията и сравняването
 • осчетоводяване на получените резултати.

 

Видове активи, за които АВА Консулт провежда инвентаризация

 • парични средства – вземания и задължения
 • незавършено производство
 • материали и суровини
 • полуфабрикати
 • амбалаж
 • готови продукти

и други материални активи.

 

Срокове за извършване на инвентаризации

Както е посочено в Закона за счетоводството, минималните срокове за извършване на инвентаризации са следните, според видовете активи:

Инвентаризацията за активите се осъществява чрез измерване и преброяване, а където е необходимо, и чрез претегляне.

Инвентаризация за останалите активи и пасиви

За останалите ви активи и пасиви инвентаризацията трябва да се извършва ежегодно, при годишното приключване, когато се съставя годишният счетоводен отчет на фирмата ви.

Значение на инвентаризацията

За точно определяне на активите и пасивите на фирмата ви в дадения момент е необходимо да се проведе инвентаризация. В процеса на провеждането й специалистите от АВА Консулт ще установят състоянието на активите, задълженията, вземанията и другите пасиви на фирмата ви.

АВА Консулт предлага извършване на ежегодна инвентаризация във връзка с изготвяне на годишния ви счетоводен отчет, така и инвентаризация според изискваните срокове за вашите материални активи. Така информацията в годишния ви финансов отчет и в другата ви документация ще бъде осъвременена и ще отразява реалното състояние на фирмата ви, както по отношение на финансите ви, така и по отношение на имуществото.

Share Button