Ава Консулт

Какво е важно за водене на счетоводство на фирма

АВА Консулт спазва принципите на водене на счетоводство на фирми съгласно законите и стандартите, за да се постигнат следните цели:

  • да се вземат необходимите и правилните управленски решения за фирмата
  • да се следи възвръщаемостта на инвестициите
  • да може да се осъществява контрол от данъчните власти, за да се събират дължимите от фирмата данъци.

водене на счетоводство на фирма

Компоненти, които са включени във воденето на счетоводството

При воденето на счетоводството, което се осъществява от специалистите от АВА Консулт, се осъществяват дейности по следните компоненти:

  • Анализ на дейността на фирмата

При анализа се прави преглед на извършваните от фирмата дейности, дали тя трябва да се регистрира според изискванията на ЗДДС и ЗАДС. Прегледът включва и бизнес процесите, от  суровините и материалите до крайния етап – достигане до клиентите. Тук се регистрират и проверяват производствените, търговските и офисните обекти и комуникацията между тях, както и отношенията на фирмата с доставчиците и с клиентите.

  • Анализ на информационните нужди

При този анализ се вземат предвид специфичните справки, които са необходими освен стандартните отчети, както и каква информация ще бъде необходима на акционерите и на кредиторите на фирмата.

  • Идентифициране на стопанските операции за фирмата

Тук се описват всички обичайни операции и отношения с доставчици и клиенти. Това е важно за съставяне на модел за ръчно осчетоводяване, както и за автоматизирано осчетоводяване. Така се улеснява данъчното им облагане. Дават се указания за съгласуването на необичайните стопански операции преди осчетоводяването им.

  • Съставяне на счетоводната политика на фирмата

Счетоводната политика се съставя съгласно счетоводните стандарти. Тя се одобрява от представител на ръководството чрез акт.

  • Съставяне на сметкоплана на фирмата

Сметкопланът се съставя след анализиране на дейността на предприятието. В него се определя за кои счетоводни сметки ще се прилага аналитично отчитане, за кои сметки ще има и количествено отчитане, както и за кои сметки ще се прилага партидно отчитане. Сметкопланът също се одобрява от представител на ръководството чрез акт.

  • Прехвърляне на салдата

При одобряване на нов сметкоплан се извършва прехвърляне на салдата и на началните обороти. Прехвърлянето се извършва от старите сметки и партиди към новите. Прехвърлените нови начални салда са сумарно равни на предхождащите ги крайни салда. След прехвърлянето специалистите от АВА Консулт тестват веднага счетоводния софтуер, за да се установи дали могат лесно да се произведат отчетите и справките, които са необходими за удовлетворяване на нуждите от информация.

 

Значението на стандартизирането на счетоводната отчетност

За правилното водене на счетоводството на фирмата е важно отчетността да се стандартизира. С това се постига не само удобство на работа. Стандартизирането улеснява съвместната работа на счетоводителите, занимаващи се със счетоводството на фирмата.

АВА Консулт спазва принципа на стандартизиране на счетоводната отчетност. Освен стандартизиране на осчетоводяването нашите специалисти стандартизират и номенклатурите на документи и на счетоводни операции и папки.

Share Button