Ава Консулт

Осчетоводяване при покупка на стоки и суровини

При водене на счетоводството АВА Консулт извършва операции за осчетоводяване на стоки и суровини, които купувате за производство или за търговия.

Осчетоводяване при покупка

Снимка: https://pixabay.com

 

Осчетоводяване на авансови плащания

При покупката на стоки и суровини често се налагат авансови плащания. Тези плащания могат да се извършат в брой или по банков път. Ще ви бъде издадена и фактура за авансово плащане.

Специалистите от АВА Консулт ще извършат самото осчетоводяване, като документираме аванса като вземане от доставчика на стоки или суровини.

 

Осчетоводяване при самото получаване на стоките

Когато стоките или суровините бъдат получени от вас, заедно с окончателна фактура, ако освен авансовото плащане е необходимо и доплащане, ще заведем стоките или суровините по съответната материална сметка. Авансът, който е бил платен на доставчика, се закрива. Така самото вземане ще бъде закрито.

 

Осчетоводяване при покупка на суровини

Когато суровините се купуват в брой, доставчикът ще ви издаде касова бележка и фактура за сумата.  Касовата бележка трябва да бъде прикрепена към фактурата. Тези документи ще удостоверят извършеното плащане. Те ще ни трябват и за осчетоводяването.

Специалистите от АВА Консулт ще осчетоводят суровините, които сте купили, аналитично и количествено. Осчетоводяването ще бъде извършено към съответната материална сметка.

За фактурата ще създадем отделна партида, към аналитичността на вашия доставчик. Така задължението, както и плащането по партидата, ще се проследяват лесно.

С извършване на плащането в брой ще бъде закрито задължението към доставчика по фактурата. Осчетоводяването на плашането ще се извърши с втора статия, за закриване от касата ви, като каса на купувача.

 

Осчетоводяване при купуване на стоки

АВА Консулт извършва и услуги за осчетоводяване, когато купувате стоки. Обикновено плащанията се извършват по банков път. За тези плащания е необходимо издаването на фактура, за да се удостовери доставката.

Специалистите от АВА Консулт ще осчетоводят стоките, които сте купили, към съответната материална сметка, аналитично и количествено.

За разчет към доставчика ви ще извършим аналитично осчетоводяване към сметката, която е предназначена за разчети с вашите доставчици. Що се отнася до фактурата, ще създадем отделна партида към аналитичността на вашия доставчик. Така ще може лесно да следим задължението и какви плащания се извършват към партидата.

 

Как ще осчетоводим купуването на стоки от лице, нерегистрирано по ЗДДС

Обикновено в такива случаи плащането се извършва в брой. За осчетоводяване са необходими фактура и касова бележка, удостоверяващи направеното от вас плащане.

Специалистите от АВА Консулт ще осчетоводят плащането аналитично и количествено, към дадената материална сметка. Ще осчетоводим разчета към доставчика аналитично, към сметката, която е за разчети с доставчиците ви. Ще създадем отделна партида за фактурата към аналитичността на този доставчик. Така лесно ще можем да проследяваме задължението и какви плащания се извършват по партидата. С плащането в брой задължението към доставчика ще бъде закрито към момента на доставянето. Затова с втора статия то ще бъде закрито от касата на купувача.

Трябва да отбележим, че за лица, нерегистрирани по ЗДДС, в счетоводните статии няма да бъде включена сметка за ДДС разчет.

Share Button