Ава Консулт

Първични счетоводни документи

Първичните счетоводни документи се изготвят за регистриране на стопански операции за първи път. Информацията, която съдържат, може да се прехвърля във вторични документи, например с цел натрупване.

 

Първични счетоводни документи

Снимка: https://pixabay.com

Изготвяне на първичните документи за счетоводни операции или за сделки

Изготвянето на счетоводните документи се извършва в момента, в който се извършва дадената стопанска операция или сделка. Така всъщност се изготвя доказателството за извършването на тази операция или сделка.

АВА Консулт изготвя всякакви първични документи за счетоводни операции или за сделки.

 

Оформяне на първичната счетоводна документация

Оформянето на документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и съответните правилници, регламентиращи счетоводната дейност. При различните документи има някои различия в задължителните елементи на информация. Обобщено, основната информация, която тези документи трябва да включват, е следната:

 • пълно название на документа
 • вид
 • дата на изготвяне
 • подробни данни за фирмата-изпълнител
 • подробни данни за фирмата-получател
 • посочване на стопанската операция или сделка
 • име и подпис на изготвилото документа лице.

Специалистите от АВА Консулт изготвят всички документи съгласно изискванията, включвайки всички задължителни елементи на информация.

 

Как трябва да се обработят първичните документи за счетоводството в случай на грешки

Тъй като не е допустимо да се извършват корекции по първичните документи за счетоводството, като поправки, добавяния и други, ако бъде допусната грешка при обработката на счетоводния документ, съответният документ трябва да се анулира. Вместо него се издава нов документ, с вярната – поправена или добавена – информация.

 

Видове първични документи за счетоводни цели, които изготвя АВА Консулт

Тук ще изброим основните първични документи, които АВА Консулт може да изготви за счетоводните нужди на вашата фирма.

 • Фактури

Тук се включват проформа фактури, стокови и складови разписки, протоколи съгласно ЗДДС и други. Ако е необходимо да се анулира фактура, за това се съставя протокол.

 • Платежни нареждания

Към първичните документи, изготвяни за счетоводството, спадат различните видове платежни нареждания – нареждания-разписки, за бюджета (искания, многоредови), за директен дебит, за кредитен превод, нареждания за масово плащане и др. С платежните нареждания се извършват парични преводи от една банкова сметка към друга. Формата и елементите на тези документи са посочени в унифицирания стандарт на БНБ.

 • Ордери

Към първичните счетоводни до кументи спадат и приходните и разходните ордери. С тях се документира приемането на средства в касата на фирмата или изразходването на средства от нея.

 • Справки

Тук спадат различните справки: изчисляване на трудов стаж, на разход за гориво и др.

Share Button