Ава Консулт

Кога една фирма подлежи на финансов одит

Независимият финансов одит се извършва върху годишни отчети и консолидирани отчети.

финансов одит

Снимка: https://pixabay.com

Кои предприятия трябва задължително да преминат финансов одит

 • малки предприятия – за тези предприятия трябва да са налице поне два от следните три показатели: балансова стойност на фирмените активи над 2 милиона лева; сума на нетните приходи, получени от продажби, над 4 милиона лева; среден брой на фирмения персонал през отчетния период над 50 души
 • средни предприятия
 • големи предприятия
 • предприятия от обществен интерес
 • групи предприятия, средни и големи, в състава на които влиза поне едно предприятие от обществен интерес
 • предприятия, за които законът постановява изискване за финансов одит

Изисквания за финансов одит за акционерни дружества и за командитни дружества с акции

Финансовият одит на годишните отчети и консолидираните отчети на тези дружества е задължителен. Той не се извършва само в случай на неосъществяване на дейност от такива предприятия по време на дадения отчетен период.

Изисквания за финансов одит при юридически лица с нестопанска цел

При юридически лица с нестопанска цел, които извършват общественополезна дейност, финансовият одит е задължителен при наличие на някой от долуизброените показатели: балансова стойност на активите над 1 милион лева до 31 декември за дадения отчетен период; нетни приходи получени от стопанска дейност, заедно с приходи от стопанска дейност за текущата година над 2 милиона лв; финансирания за текущата година и финансирания, получени  през предни периоди, но неусвоени към края на отчетния период, общо над 1 милион лева.

Изисквания за финансов одит за юридически лица с нестопанска цел

Финансовият одит, който се извършва върху годишните финансови отчети, е задължителен за юридически лица с нестопанска цел, когато те извършват общественополезна дейност, както и дейност според член 116 от Семейния кодекс.

Изготвяне на доклад от регистрираните одитори, ангажирани с независим финансов одит

Одиторите извършват одит на годишните отчети и на консолидираните финансови отчети. Те изготвят доклад, отразяващ установеното съответствие на изискванията за тези видове отчети:

 • Докладът за дейността трябва да съответства на отчетния период.
 • Докладът за дейността трябва да съответства на законовите изисквания.
 • Ако одиторите са установили, че в доклада за дейността има някакво невярно представяне, те трябва да посочат и опишат това невярно представяне в своя доклад.
 • Одиторите трябва да посочат дали информацията в декларацията за корпоративно управление е представена в съответствие с нормативните актове.
 • Одиторите трябва да посочат и своите заключения относно нефинансовата декларация – дали тя е представена и дали съответства на законовите изисквания.
 • Когато има плащания към правителства, одиторите трябва да установят дали предприятието е представило доклад за тези плащания и дали този доклад е съставен в съответствие със законовите изисквания.

Можете да се обърнете за консултации към АВА Консулт, за да получите по-подробна информация и консултации за необходимостта, която съществува за финансов одит на вашата фирма. АВА Консулт ще ви помогне да подготвите годишните си финансови отчети за одита.

 

Share Button