Ава Консулт

Облагане на доходите на физическите лица

За оформянето на документи за доходите на физически лица можете да се обърнете към АВА Консулт. Ние ще изчислим и дължимите от вас данъци, съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица.

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

 

Снимка: https://pixabay.com

Снимка: https://pixabay.com

 

Кога подлежите на облагане като физическо лице

Когато постоянният ви адрес е в България и пребивавате в страната за период по-голям от 183 дни за дадената година, подлежите на този вид облагане. Ако сте чуждестранно физическо лице и получавате доходи в България, също подлежите на този вид облагане.

 

Кои ваши доходи трябва да се обложат с данък за физически лица

Облагаемата сума включва доходите, придобити през съответната данъчна година, без необлагаемите съгласно закона. Още една сума за приспадане е процентът, предвиден от закона за разходи за извършване на дейностите, облагаеми с данък за физически лица.

 

Кои доходи се считат за необлагаеми

Законът предвижда определени групи доходи, които не подлежат на облагане:

  • получени вследствие продажба или замяна на недвижим имот, когато са налице и обстоятелствата, предвидени от закона
  • доходи от задължително осигуряване
  • пенсии от допълнително доброволно осигуряване
  • обезщетения и социални помощи
  • стипендии за обучение
  • печалби от хазартни игри
  • доходи, получени като рента или при аренда, във връзка с използване на земеделски имоти
  • доходи от продажба или замяна, извършени с имущество, което е придобито като наследство

 

Данъкът дължим от физическо лице

Данъкът се изчислява върху годишната данъчна основа: това е сборът от доходите за всеки от източниците. От всеки от тези доходи трябва да се приспаднат осигурителните вноски, удържани съгласно закона.

Доходите включват:

– доходите от трудови правоотношения

– доходите от други стопански дейности – тук, както посочихме по-горе, трябва да приспаднете разходите за съответната дейност. Процентът на приспадане е различен. За земеделските производители той е 60%, за производители в областта на селското, горското, ловното и рибното стопанство е 40%, а за свободни професии и доходи от извънтрудови правоотношения е 25%. Тук спадат и доходи от наеми, прехвърляния на имущества или права, и някои други доходи. АВА Консулт ще определи кои ваши доходи подлежат на деклариране и облагане.

Размер на данъка

Размерът на данъка върху годишната обща данъчна основа е 10%.

В какви срокове трябва да внесете дължимия данък

Според вида на доходите, сроковете за внасяне са авансово – месечно и тримесечно, за трудови правоотношения. Когато доходите не са от трудови правоотношения, както и за някои други видове доходи, данъкът се внася веднъж годишно.

Авансово месечно внасяне

Внасянето е до 25 число на месеца след месеца на удържане на данъка или месеца на извършване на частични плащания. Удържането на данъка се извършва от предприятието, изплатило и дохода.

Авансово тримесечно плащане

То се извършва в срок до края на месеца след тримесечието, за което е удържан данъкът. Удържането на данъка се извършва от предприятието, изплатило и дохода.

Годишно плащане

Това плащане се извършва при доходи, получени не чрез трудови правоотношения. Срокът за плащане на данъка е до 25 февруари в годината след получаването на дохода, ако това е извършено за годишно изравняване на данъка.

За всички останали случаи срокът за плащане на данъка е до 30 април в годината след получаването на дохода.

 

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

Share Button