Ава Консулт

Счетоводни операции при лизинг

Лизингът е често използван инструмент за финансиране. Според него недвижим имот или движимо имущество се предоставя възмездно за временно ползване от лизингодателя на лизингополучателя. Срещу възмездяване, осъществявано като постоянни плащания или като предварително договорени плащания, лизингополучателят придобива правото да владее недвижимия имот или движимото имущество.

Счетоводни операции при лизинг

Снимка: https://pixabay.com

За Република България се прилагат два вида лизинг: финансов и оперативен. Абонаментните услуги на АВА Консулт включват извършването на счетоводни операции, свързани с лизингови сделки. При тези операции се придържаме към Международен счетоводен стандарт 17, който се отнася за лизинги.

Лизинговият договор

Лизингът се осъществява чрез лизингов договор. Съгласно този договор наемодателят прехвърля на наемателя рисковете и ползите, които са свързани със собствеността върху дадения актив.

Изисквания за лизинговия договор

 • Включване на задължителна клауза, според която собствеността върху дадения актив ще се прехвърли на наемателя.
 • Включване на клауза за прехвърляне на собствеността към края на срока, за който се сключва договорът.
 • Срокът на договора за лизинг трябва да е такъв, че да се покрива по-голямата част от полезния срок за използването на дадения актив.

Дейности, които трябва да се извършат от наемодателя

 • Отчитане на наемните плащания, определени в лизинговия договор, като дългосрочно вземане.
 • Включване в плащанията на следните елементи:
 • Продажната цена на актива
 • Разликата между сбора от договорените плащания и справедливо определената цена на актива, която ще бъде отразена като финансови приходи за бъдещи периоди
 • Отписване на актива по балансовата му стойност
 • Отчитане на финансовите пригоди за бъдещи периоди в текущия период, като отчитането трябва да е пропорционално на дела на получените суми от общия дял на договорените плащания за лизингов наем
 • Отчитане на финансовите приходи за бъдещи периоди в текущия период
 • Отчитане на получените за срока на лизинговия договор плащания в намаление на договореното общо вземане.

Дейности, които трябва да се извършат от наемателя

 • Отчитане на наемните плащания, определени съгласно лизинговия договор, като дългосрочно задължение.
 • Записване на актива, предмет на наемането, според продажната му цена.
 • Отчитане на разликата между продажната цена на дадения актив и общата сума на плащанията според лизинговия договор. Отчитането на този разход за текущия период се извършва пропорционално на относителния дял, който направените плащания имат в общата сума на плащанията по лизинговия договор.
 • Начисляване амортизация за амортизируем актив.
 • Отчитане на сумите, изплатени за срока на договора, като намаление на своето дългосрочно задължение.

 

Международен счетоводен стандарт 17 – Лизинг

Преработеният вариант на МСС 17, който е в сила от 1.01.2003 г., се отнася за отчитането на лизинги. Изменения за осъвременяване са направени през април 2000 г. и януари 2001 г. В преработения вариант са направени някои изменения на термини. Например терминът „наем“ вече е заменен с „плащане“. Въведени са и допълнителни, за по-лесно класифициране на лизингите. Освен това според преработения МСС 17 условните наеми се изключват от минималните лизингови плащания.

Относно счетоводното третиране на началните разходи, извършвани пряко от лизингополучателя, МСС 17 изисква тези разходи да се включат в размера на актива, предмет на наемането.

Share Button