Ава Консулт

Счетоводни операции при продажба на ДМА

ДМА е съкратеното наименование на Дълготрайните материални активи в едно предприятие. Те са ресурсите, които се характеризират с веществена форма, и които се използват дълго време с икономическа  за фирмата изгода.

 

продажба на ДМА

Снимка: https://pixabay.com

 

Какво може да включва ДМА

В категорията ДМА това може да бъде терен или земя, всякакви конструкции от типа на сградите или подобни съоръжения, компютърна техника и обзавеждане за офис, всякакви транспортни средства и др. За всеки един актив се води детайлна информация като се започне с придобиването и се стигне до ликвидацията.

Как се организира отчетността на ДМА

За целта се използват така наречените аналитични и синтетични сметки, които могат да се разделят в три раздела:

1) За основен отчет на ДМА.

Тук влизат всички сметки от 200 до 209, които описват конкретни ДМА. Например сметка 200 са Земи и терени, а 209 са всички останали ДМА. Посочените сметки се дебитират при увеличение на дълготрайните материални активи и се кредитират при намаляване.

2) За отчет на придобиването и ликвидацията.

Сметка 613 отговаря за разходи за придобиване на ДМА, а 614 за разходи за ликвидация на ДМА. Това са сметки, които, за разлика от по-горе споменатите отчитат процесите свързани с дълготрайните материални активи.

Операциите със сметка 613 са свързани с придобиване на дълготрайни активи посредством извършване на преки разходи. Тя се използва предимно за отчетност на строежи или монтаж на различни съоръжения, а момента на кредитирането е след завършване на строежа или монтирането на съоръженията.

Операциите със сметка 614 отговарят за процеса свързан с ликвидация на дълготрайните материални активи. Дебит се явяват всички разходи по ликвидацията, а кредит е приключването й.

3) За отчет на амортизацията им.

240 е номера на сметката за отчитане на дълготрайните материални активи. Това е корективна сметка, която се кредитира с обезценките на активите и начислените амортизации. Дебитът се осъществява, когато актива е отписан или подобрен. Операциите по тази сметка дават нужната информация относно размера на амортизацията на наличните дълготрайни активи използвани в предприятието.

Дотук описаните сметки спадат в категорията на синтетичното отчитане. Що се отнася до аналитичния отчет на ДМА, той се организира в отделни за всеки актив сметка. Последната съдържа цялата информация нужна за актива, в това число: име, номер, под който се води инвентара, период на придобиване, срок на годност, метод на амортизация, който се прилага за специфичния актив, и всичко каквото е нужно да се впише в индивидуалната аналитична сметка.

Традиционно към счетоводните сметки за ДМА, са налични документите, еднократен амортизационен план и таблица за амортизацията, която се прави всеки месец въз основа на амортизационния план.

Счетоводно отчитане на продажбата на ДМА

На първо място се отразява получената сума заедно с фактурата за нея:

  • Дебит Клиенти при неполучени парични средства или парични средства с продажна цена с включено ДДС
  • Кредит Приходи от продажба на ДМА
  • Кредит Разчети по ДДС

След това се отразява и отписването на актива:

  • Дебит Амортизация на ДМА
  • Дебит Разходи по ДМА
  • Кредит ДМА

 

Share Button