Ава Консулт

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2016 г.

Предлагаме ви резюме на темите, свързани с годишното данъчно приключване на 2016 г., което се извършва от специалистите от АВА Консулт.

 

годишното данъчно приключване

Снимка: https://pixabay.com

 

  1. Постоянни данъчни разлики – една част са разходите, несвързани с дейността на фирмата, и не се признават за данъчни цели. Преобразуваме ги, като ги посочваме към увеличението на финансовия ви резултат. Необлагаемите приходи са друга част – посочваме ги към намалението.
  2. Временни данъчни разлики – те се признават за данъчни цели в друга година, различна от 2016. Включват преоценки на вашите активи и пасиви, неплатени доходи на физически лица, неизползвани отпуски и др.
  3. Други суми, участващи в преобразуването на вашия финансов резултат – включват ДДС при регистрирането по ЗДДС, борсови сделки, преоценъчен резерв, неплатени задължения.
  4. Данъчен амортизационен план – това е планът, който фирмата ви е задължена да води, с информация за амортизируемите активи, данъчните амортизации признати за данъчни цели, последващи разходи като ремонти и подобрения свързани с амортизируемите активи.

Данъчната и амортизационната норма на практика съвпадат, за да не се получат усложнения.

  1. Данъчно третиране на грешки от счетоводен и друг характер – те могат да бъдат от предходни години и да се открият при приключването. За коригиране АВА Консулт ще преизчисли съответния данъчен резултат за минал период и ще приложи данъчната ставка важаща за този период.

Освен това ще уведомим НАП, за да направят промяна в данъчното ви задължение за периода на грешката. Ако се установи, че е бил дължим по-голям данък за този период, ще се начисли наказателна лихва.

Ако грешката се отнася за данъчна загуба, това ще се отрази на размера на данъчната загуба, която трябва да се пренесе. В годишната ви декларация АВА Консулт ще попълни справка за приспадането на данъчната загуба за съответния минал период.

  1. Пренасяне на данъчни загуби от страната и от чужбина – фирмата ви има право да приспадне тази загуба в рамките на следващия 5-годишен период, докато се получи положителен резултат преди приспадането на загубата. С пренасянето корпоративният данък през следващите години ще се намали.
  2. Данъчно третиране на дивиденти – за дивидентите на местни юридически лица в полза на местни нетърговски юридически лица и чуждестранни юридически такива се дължи 5% данък при източника. Изключенията се отнасят за чуждестранни юридически лица от държави-членки на ЕС или на Европейското икономическо пространство.
  3. Данъчно третиране в случаи на преобразуване на дружества чрез сливане, разделяне и др. – тези преобразувания подлежат на облагане при специален режим. При определени условия преобразуването може да е данъчно неутрално, ако участват местни дружества или дружества от държави-членки на ЕС.
  4. Данъци върху разходите – с 10% се облагат няколко категории разходи: представителни, социални в натура (като например хранене в столове), разходи за допълнително доброволно и здравно осигуряване, застраховки живот, разходи за експлоатиране на превозни средства за управленска дейност.

 

Специалистите от АВА Консулт ще извършат годишното данъчно приключване за вашата фирма, разглеждайки всички горепосочени теми и в съответствие с най-новите изисквания.

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

 

 

 

 

 

Share Button