Ава Консулт

Изготвяне на ведомости за заплати

Заплатите се начисляват ежемесечно. Те се изплащат на служители, които са на трудов или граждански договор или на договор за управление.

 

Изготвяне на ведомости за заплати

счетоводни сметки Снимка: https://pixabay.com

Свързаните със заплатите ведомости са част от основната счетоводна информация. АВА Консулт предлага следните абонаментни услуги във връзка със счетоводната документация, съпътстваща начисляването и изплащането на заплатите:

  • ежемесечно начисляване на заплатите на служителите
  • изготвяне на месечни ведомости за заплати
  • изготвяне на фишове за заплати
  • свързани със заплатите начисления – отпуск, болнични листове и обезщетения
  • изчисляване на свързаните със заплатата на всеки служител осигуровки и данъци

 

Начисляване на заплатите

Начисляването на заплатите се извършва чрез осчетоводяване към дадената разходна сметка.

 

Начисляване на разходите за осигуровки

Разходите за осигуровки, които са за сметка на работодателя, се осчетоводяват към дадената разходна сметка. Разчетите се осчетоводяват аналитично.

 

Удържане на осигуровки и данъци

Осигуровките и данъците, които са за сметка на служителите, се извършва чрез осчетоводяване към дадената сметка. Разчетите за осигуряване се осчетоводяват аналитично.

Крайно салдо при ведомостите за заплати

Крайното салдо включва салдата по сметки за разходите за заплати, за осигуровки, и за външни услуги. То се приключва срещу дебитирането на сметка „Текуща печалба/загуба“.

 

Корекции на ведомости за заплати

В практиката често се налагат корекции във ведомостите за заплати, след като са били изплатени заплатите за дадения месец. АВА Консулт извършва корекции за актуализиране и формиране отново на ведомости а заплати и рекапитулации. След това ще подадем данните след актуализиращите корекции към НАП и НОИ.

 

Изготвяне на удостоверения за пенсиониране въз основа на ведомостите за заплати

Използвайки предимствата на компютърното счетоводство, специалистите от АВА Консулт изготвят удостоверения за пенсиониране, използвайки данните от ведомостите, свързани със заплатите на пенсиониращите се лица, работили във вашата фирма.

 

Срок на съхранение на ведомостите за заплати

АВА Консулт ще ви разясни и срока за съхраняване на ведомостите за заплатите на служителите ви.

Срокът за съхранение на ведомостите, свързани със заплатите, е определен в Закона за счетоводството, чл. 42, ал. 1. Този срок е 50 години. Ведомостите трябва да се съхраняват в продължение на този срок, тъй като, както е посочено по-горе, те служат за изготвяне на удостоверения за пенсиониране.

Ако вашата фирма прекрати дейността си, архивите ви, които включват ведомостите за заплати, трябва да бъдат предадени в съответното поделение на Държавния архив, в срок от 6 месеца след прекратяването на дейността.

 

 

Share Button