Ава Консулт

Намерете добър счетоводител за счетоводните отчети на фирмата

Счетоводните отчети на една фирма са основни документи, от които зависи успешното развитие на нейния бизнеса. За да сте сигурни, че отчетите ви ще бъдат изготвяни навреме и съгласно изискванията, трябва да изберете добър счетоводител, който да се грижи за тях. АВА Консулт ви предлага специалисти, които имат дългогодишен опит в изготвянето на годишни финансови отчети за фирми.

добър счетоводител от АВА консулт

Снимка: https://pixabay.com

Необходимост счетоводителят да е запознат със Закона за счетоводството и националните стандарти

За безпроблемно водене на счетоводството на фирмата ви счетоводните отчети трябва да се изготвят в съответствие с изискванията на ЗСНС. Счетоводителите на АВА Консулт са запознати с изискванията на закона и ги спазват стриктно в работата си по отчети.

Основни видове отчети, които трябва да се изготвят

 • Междинни финансови отчети
 • Годишни финансови отчети

Може да се наложи и изготвяне на приложения към отчети.

Междинни финансови отчети

Междинните отчети се изготвят за даден период. Те включват съкратен баланс, отчитане на доходите за периода, отчитане на промените, настъпили в собствения капитал на фирмата, и паричните потоци за фирмата през периода, за който се изготвя отчетът.

При необходимост трябва да се изготвят приложения към междинните отчети.

Целта на междинните отчети е да се отразят промените и обстоятелствата, които са настъпили след като е бил изготвен последният годишен отчет за фирмата.

Годишни финансови отчети

Годишните финансови отчети са важни документи, които съдържат:

 • Отчет за приходи и разходи – за стопанска и/или нестопанска дейност
 • Отчет за парични потоци
 • Отчет за собствен капитал

Тези отчети трябва да се публикуват съгласно ЗСНС. Публикуването им се извършва в Търговския регистър в срокове, които са различни за различните видове фирми:

 • За еднолични търговци срокът е до 31 май следващата година
 • За ООД и ЕООД срокът е до 30 юни следващата година
 • За другите видове фирми срокът е до 31 юли следващата година

Изготвянето и публикуването на годишните финансови отчети е свързано с редица специфични особености и е особено важно те да се изготвят и публикуват от опитни и квалифицирани счетоводители. За годишните ви отчети АВА Консулт предлага счетоводители, които ще ги изготвят и публикуват съгласно изискванията и в необходимите срокове.

Спецификата на изготвяне на счетоводните отчети

При изготвянето на отчетите за дадена фирма трябва да се установи и обобщи голям обем информация. Специалистите по счетоводство на АВА Консулт имат дългогодишен опит в установяване и обобщаване на счетоводна информация, необходима както за междинни, така и за годишни финансови отчети. Спецификата на изготвяне на отчетите включва:

 • Установяване на стойностите на крайните салда
 • Установяване на дебитните обороти
 • Установяване на кредитните обороти
 • Обобщаване на информацията за периода относно всички счетоводни сметки на фирмата

 

Share Button