Ава Консулт

Предимствата на абонаментното счетоводно обслужване

Счетоводното обслужване включва редица услуги. Можете да ги получите еднократно от АВА Консулт, но когато се абонирате за нашето счетоводно обслужване, ще получите редица предимства, които ще улеснят фирмата ви и ще ви помогнат и за икономии на средства.

абонаментно счетоводно обслужване

Снимка: https://pixabay.com

Услугите, които АВА Консулт предлага в абонаментните пакети

Услугите, които сме включили в абонаментните пакети, включват първоначалните дейности, счетоводните дейности, които се извършват редовно или периодично, както и годишното счетоводно приключване, съставянето на годишната данъчна декларация и подаването й.

Също така ви предлагаме и услуги, свързани с документите за Личен състав и ТРЗ.

Първоначални дейности в абонаментните пакети

 • Работа по съставяне на счетоводната политика на фирмата ви
 • Организиране на счетоводната ви отчетност
 • Класифициране на вашите дълготрайните активи

Редовно или периодично извършвани дейности, включени в счетоводните ни пакети

 • Съставяне на счетоводен план
 • Съставяне на данъчен амортизационен план
 • Приемане, разглеждане, класифициране, осчетоводяване на първични счетоводни документи
 • Съставяне на справки и форми – периодично, за НСИ, както и подаването им
 • Изготвяне на електронни месечни декларации по ДДС, Интрастат и други, подаване на декларациите в НАП

и други.

Изготвяне на документи за годишна отчетност, като част от абонаментните пакети

 • Годишни оборотни ведомости

Услуги, свързани с дейностите на Личен състав и ТРЗ

Тези дейности са непрекъснати и важни за фирмата ви. Включването им в абонаментното обслужване, извършвано от АВА Консулт, ви предлага както сигурност в правилното им извършване, така и получаването им на по-ниски цени.

Дейностите, свързани с документацията на Личен състав и ТРЗ, включват:

 • Подготвяне на документите на новите служители
 • Издаване и заверки на трудови книжки на служители
 • Изготвянето на трудовите договори за новите служители
 • Изготвянето на допълнителни споразумения към договорите на служители
 • Приемане на болнични листове и обработването им
 • Изготвяне на заповеди за отпуски
 • Изготвяне на заповеди, с които се прекратяват трудово-правни отношения на служители
 • Съставяне на ведомости за заплати
 • Съставяне на фишове към заплати
 • Изчисляване на хонорари за служители, наети на граждански договори
 • Изготвяне на платежни нареждания във връзка със задълженията на фирмата ви към бюджета

и други.

Предимствата, които ще получите с абонаментното счетоводно обслужване

Както е посочено по-горе, основните предимства са свързани със сигурността в непрекъснатите услуги и консултации от АВА Консулт, както и икономията на средства. Освен това с нашите услуги ще получите и редица други предимства, които ще улеснят дейността ви:

 • Обратна връзка за дейността ви по всяко време
 • Достъп до онлайн счетоводни услуги на АВА Консулт – за удобство и пестене на време
 • Гъвкавостта на счетоводните ни пакети ви дава възможност да получите специфични услуги като част от пакета – услуги, които са необходими конкретно за вашата фирма

Основните фактори, определящи цените на абонаментните ни пакети, включват:

 • Регистрация на фирмата ви по ДДС
 • Средният брой на служителите ви, които се осигуряват месечно
 • Дали осъществявате внос и износ извън ЕС
 • Броят на касовите ви апарати и на устройствата с фискална памет
 • Колко банкови сметки има фирмата ви
 • Дали получавате финансиране по линия на оперативни програми
Share Button