Ава Консулт

Счетоводни сметки на предприятието

Счетоводните услуги на АВА Консулт, като част от абонаментното счетоводно обслужване, включват изготвянето на счетоводни сметки. Ето преглед на елементите, и видовете счетоводни сметки, както и информация за сметкоплана – съвкупността от счетоводни сметки. Предлагаме професионално изготвяне на всички видове счетоводни сметки за малки, средни и големи фирми.

Счетоводни сметки на предприятието

Елементи на счетоводните сметки

За всяка счетоводна сметка се използва името на актива или пасива.

Вляво в сметката се отбелязва дебитът, а вдясно – кредитът.

Други елементи на счетоводната сметка са:

 • началното състояние
 • положителните изменения (увеличения)
 • отрицателните изменения (намаления)
 • дебитният или кредитният оборот
 • салдото за уравнение
 • крайното салдо

Основни видове на подразделяне на счетоводни сметки според връзката, която имат със счетоводния баланс

За всяка счетоводна сметка съществуват по две страни, показващи измененията и резултатите за всеки от активите и пасивите на фирмата. При подразделяне според връзката, която имат със счетоводния баланс, сметките са от следните видове:

 • активни – за активните балансови пера
 • пасивни – за пасивните балансови пера
 • задбалансови – за задбалансовите пера

Други видове, на които се подразделят счетоводните сметки:

 • основни или балансови
 • операционни
 • финансово резултатни
 • корективни, или регулиращи
 • задбалансови

Видове счетоводни сметки, подразделени по степен на обобщеност

 • синтетични
 • аналитични
 • допълнителни

Синтетични счетоводни сметки

Този вид сметки съдържат обобщена информация за обектите на отчитането. Воденето им се извършва само в стойностно изражение.

Аналитични счетоводни сметки

Този вид сметки съдържат с конкретна информация, отнасяща се за всеки отделен обект на отчитането поотделно. Аналитичните сметки се използват за отчитането на МДА и на материалните запаси, в натурално и в стойностно изражение. За аналитичните сметки за отчитането на вземания и задължения се прилага само стойностно изражение.

Допълнителни счетоводни сметки

Този вид сметки не са задължителни. Воденето им се извършва по преценка на фирмата. Тя определя броя, наименованието им и условното им обозначаване.

Видове счетоводни сметки според предназначението и според структурата

 • материални – за отчитането на веществени активи. Този вид сметки са активни по отношение на баланса.
 • за отчитане на капитали – пасивни по отношение на баланса. През отчетния период кредитирането на тези сметки се извършва с увеличенията, а дебитирането – с намаленията; остават с крайно кредитно салдо.
 • финансови – спадат към активните балансови сметки и остават с крайно дебитно салдо
 • калкулативни – спадат към активните балансови сметки. Дебитирането им през отчетния период се извършва с разходите за производство или разходите за извършване на услуги. Крайното салдо е дебитно.
 • разчетни – активни балансови сметки. С тях се отчитат вземанията и задълженията. Крайното им салдо е кредитно.
 • смесени – активно-пасивни, за отчитане едновременно на вземания и на задължения. Могат да останат с едно салдо – разликата между двата оборота, а когато се водят отделни сметки за вземанията и на задълженията – с две салда.
 • операционно-резултатни – за отчитане на финансовите резултати от продажбите
 • финансово-резултатни – за отчитане на цялостния финансов резултат от дейността на фирмата
 • събирателно-разпределителни – за организация и управление и разходи по продажби
 • регулиращи – за амортизация на МДА и НДА. Тези сметки са с пасивен характер, крайното салдо при тях е кредитно.
 • транзитни – за отчитане на разходите и приходите

Сметкопланът – система от счетоводни сметки

Сметкопланът включва системата от счетоводни сметки, които ще бъдат използвани за отчетността на фирмата. Той дава възможност за прилагане на системен подход в отчетността.

Share Button