Ава Консулт

Активи и пасиви на фирмата

За характеризиране на имуществото на дадена фирма се използват капиталът, активите и пасивите й. Разликата между активите и пасивите дава стойността на капитала на фирмата. Заедно с капитала пасивите на фирмата дават представа за финансовата й мощност, а активите изразяват стопанската й мощност.

 

Активи и пасиви на фирмата

Снимка: https://pixabay.com

 

Активи на фирмата

Както е посочено по-горе, активите са израз на стопанската мощност на фирмата. Те са ресурси, придобити в резултат на сделки. При използването на активите се постига икономическа полза.

 

Компоненти на активите:

 • натурално-веществените ресурси, които са собственост на фирмата
 • вземания от трети лица
 • продукти на интелектуалния труд на служителите и работниците
 • разходите на фирмата, които ще допринесат за резултат в бъдещето – тук се включват материални, финансови и трудови разходи

 

Класификация на активите според ликвидността им

 • дълготрайни активи – с бавна ликвидност, подразделящи се на амортизуеми и неамортизуеми
 • дългосрочни инвестиции – дялове, акции, облигации, инвестиционни имоти
 • краткотрайни активи – материални запаси, краткосрочни инвестиции и вземания, парични средства

 

Пасивите – част от капитала на фирмата

Капиталът е необходим, за да може фирмата да извършва своята дейност. Този капитал е два вида: собствен капитал и привлечен капитал. Привлеченият капитал съставлява пасивите на фирмата. Те включват привлечени от лица и фирми средства, които са необходими, за да може фирмата да функционира. Пасивите представляват задължения. За уреждането им е необходимо използване на активи.

Класификация на пасивите

 • дългосрочни пасиви – средства, привлечени за период от над една година. Най-типичните дългосрочни пасиви са банкови заеми, задължения към други фирми, данъци, които са отсрочени, и др.
 • краткосрочни пасиви – средства, привлечени за кратък период, не превишаващ отчетния период. Най-типичните краткосрочни пасиви са задължения към бюджета, задължения към банки, задължения към социалното осигуряване, задължения към персонала, задължения към доставчици на фирмата
 • финансирания – тези пасиви са получени безвъзмездно от държавния или общинския бюджет, дарения и субсидии от трети лица. Финансиранията не подлежат на връщане, ако фирмата спазва условията, поставени от предоставящите ги органи или лица за изразходването им.

 

Собственият капитал – актив или пасив?

В европейското счетоводство се счита, че собственият капитал на фирмата принадлежи към пасивите – той е собственост на акционерите или съдружниците във фирмата.

 

Отразяване на активите и пасивите в счетоводния баланс

Счетоводният баланс предоставя счетоводна информация относно:

 • състоянието на трите компонента на характеризиране на имуществото на фирмата – активите, пасивите и собствения капитал
 • обобщение на информацията за тези компоненти по раздели, по групи и по статии

В счетоводния баланс сумата от включените активи е равна на сбора от сумите на включения собствения капитал и на включените пасиви.

 

Структура на счетоводния баланс

Едната страна на баланса има название „Активи“, а другата страна – „Собствен капитал и пасиви“.

 

Страна „Активи“ включва

 • записания, но невнесен капитал
 • нетекущите активи
 • текущите активи
 • разходите, предвидени за бъдещи периоди

 

Страна „Пасиви“ включва

 • собствения капитал
 • провизиите и другите сходни задължения
 • задълженията
 • финансиранията за бъдещи периоди
 • приходите за бъдещи периоди
Share Button