Ава Консулт

Подготовка за годишното счетоводно приключване – инвентаризация на активи и пасиви

Целта на годишното приключване

Годишното приключване води до изготвянето на годишен финансов отчет. Отчитат се само съществуващите активи и пасиви, като се извършва инвентаризация.

 

годишното счетоводно приключване

Снимка: https://pixabay.com

Кои активи и пасиви могат да не бъдат предмет на оценка в годишния отчет

По отношение на някои от активите е налице специално изискване за оценка и представяне в годишния финансов отчет. Но при други активи изискването е само с условен характер, така че оценката зависи от съответната счетоводна политика на вашата фирма. А за някои активи и пасиви изобщо не се прилага изискване за последващо оценяване.

При годишното приключване и инвентаризацията във връзка с него се разглеждат активите и пасивите, за които има изискване за последващо оценяване.

 

Инвентаризацията, провеждана за активите и пасивите на фирмата ви от специалистите от АВА Консулт, има за цел удостоверяване на действителното им съществуване към датата на приключването.

 

Кои активи се инвентаризират

 

Кои пасиви се инвентаризират

 • задължения към търговски предприятия
 • задължения във връзка със заеми

 

Организиране на инвентаризацията

Организацията на инвентаризацията и документирането на резултатите след провеждането й са от съществено значение.

Организирането на процеса на инвентаризация от специалистите от АВА Консулт включва:

 • съставяне на инструкции за провеждането й
 • издаване на заповед за провеждането й
 • -инструкции за определяне на това, кои активи са в лошо състояние, кои са неизползваеми, колко още могат да се използват
 • определяне на комисия – членове и техните отговорност
 • документиране на резултатите, как те се отнасят към данните от счетоводните регистри. Всички изменения трябва да се документират и обяснят.

 

Анализ на резултатите от инвентаризацията

Анализът на резултатите трябва да бъде подробен. Преди да се отразят в счетоводните регистри, трябва да се предприемат необходимите действия според установените резултати:

 • да се проведе повторно броене, ако е необходимо
 • да се компенсират липсите
 • да се компенсират излишъците

и други.

 

Възможни причини при липси при годишна инвентаризация

Възможните причини за установените липси могат да включват:

 • непреодолима сила, случайно настъпило събитие, включително фири
 • виновно или невиновно действие или бездействие от страна на някои лица

При виновно действие или бездействие, при което са настъпили липси, виновното лице трябва да поеме материалната отговорност. Стойността й се определя по пазарната стойност, към момента на откриването на липсите или момента на причиняването им, или по отчетната им стойност. Взема се по-високата от двете стойности.

Share Button