Ава Консулт

Фирмен капитал – основа за развитието на бизнеса

Фирменият капитал представлява основата на всяка фирма. Той се взема предвид при счетоводните услуги, извършвани от специалистите от АВА Консулт.

Фирменият капитал изпълнява редица функции, основните от които са:

 • служи като основа за развитие на бизнеса
 • осигурява доходи и за държавата.
Фирмен капитал

Снимка: https://pixabay.com

Класификация на фирмения капитал от счетоводна гледна точка

При извършването на счетоводни услуги за различни фирми АВА Консулт взема предвид особеностите на капитала на всяка фирма, какъв е произходът му и какво е предназначението му.

Капиталът е съвкупността от средства, превърнати в материални и в интелектуални продукти. В зависимост от произхода на капитала и в зависимост от неговото предназначение в процеса на производството могат да се направят две класификации.

 

Класификация на капитала в зависимост от произхода му

 • собствен капитал – акумулиран по различни начини. Не е необходимо да се връща, тъй като източникът му е собственикът на фирмата.
 • привлечен капитал – това са средства, привлечени от други източници, поради необходимост от влагане в производствената дейност на фирмата. Този капитал трябва да се върне, а докато се използва, фирмата плаща на източника му лихва.

 

Класификация на капитала в зависимост от предназначението му в производството

АВА Консулт ще класифицира капитала на фирмата ви според предназначението му за производството, което осъществявате или планирате да осъществявате. Видовете капитал според предназначението му са:

 • основен – това е капиталът, който осигурява финансово дълготрайните активи на фирмата
 • оборотен – този капитал служи като основа за създаване на краткотрайните активи на фирмата ви
 • резервен – както показва названието му, това са резервни средства, заделени от печалбата на фирмата ви.

 

Размер на фирмения капитал

Размерът на фирмения капитал определя и вида на фирмите. АВА Консулт ще определи фирмата ви като принадлежаща като един от следните видове:

 • малки – от този тип са семейните фирми
 • средни – тези фирми участват и в рискови браншове на икономиката, но капиталът не е достатъчен, за да се финансират нововъведения
 • големи – капиталът на тези фирми е достатъчен за бизнес в различни браншове, за финансиране на научни изследвания и нововъведения и др.

 

Капиталова структура

АВА Консулт определя степента на капиталовата структура според процента на собствения капитал:

 • ниска – при фирми със собствен капитал от 25% до 30%. Тази степен не е печеливша. Такива фирми зависят от кредиторите.
 • средна – при фирми, чийто собствен капитал е между 30% и 50%. Това е степен, подходяща за предприемачество.
 • Висока – при собствен капитал на фирмите над 50%. Тази степен носи на фирмите дивиденти и средства за финансиране.

 

Прилагане на капиталовия механизъм

Капиталовият механизъм се прилага в два режима:

 • Първият режим се прилага при средния и при големия бизнес, частен, държавен, общински. При него преференциите са спрямо печалбата.
 • Вторият режим има за основа доходите, получавани от дейността на фирмата, и е свързан с фирмите – еднолични търговци.

 

Share Button