Ава Консулт

Счетоводна практика

Инвентаризация за проверка на всички активи и пасиви на предприятието

Състоянието на активите и пасивите на фирмата ви се удостоверява чрез документацията. Но тя не може да обхване всички промени в активите и пасивите. Затова е необходимо периодично извършване на инвентаризация, за да се установи реалното им състояние.    …

Видове счетоводни сметки

Счетоводните сметки са част от дейностите, свързани с регулярното счетоводно обслужване, извършвани от АВА Консулт. В счетоводството, сметките могат да се групират по няколко критерия: Посредством връзката им с отчетния баланс; Нивото на обобщаване на конкретната информация за обектите, които…

Уреждане на трудово правоотношение

Страните по трудовото правоотношение В това правоотношение има две страни, за които се отнасят правата и задълженията – работникът (служителят) и работодателят.   Участие на държавата в трудовото правоотношение Съгласно член 3, т. 1 от Кодекса на труда държавата също…

Осчетоводяване при покупка на стоки и суровини

При водене на счетоводството АВА Консулт извършва операции за осчетоводяване на стоки и суровини, които купувате за производство или за търговия.   Осчетоводяване на авансови плащания При покупката на стоки и суровини често се налагат авансови плащания. Тези плащания могат…

Компютърно счетоводство – автоматизиране въвеждането и обработката на счетоводната информация

Въвеждането на големия обем от счетоводна информация, както и нейното обработване, се улесняват с автоматизирането, което предлага компютърното счетоводство. В съвременното компютърно счетоводство, осъществявано от АВА Консулт, се използват съвременни програмни продукти. Така вашата фирма ще разчита на пълно информационно…

Какво е важно за водене на счетоводство на фирма

АВА Консулт спазва принципите на водене на счетоводство на фирми съгласно законите и стандартите, за да се постигнат следните цели: да се вземат необходимите и правилните управленски решения за фирмата да се следи възвръщаемостта на инвестициите да може да се…

Счетоводна политика – организацията на счетоводството на предприятието

Счетоводната политика на вашата фирма трябва да бъде водена правилно, защото от това зависят елементите на вашето счетоводство. За правилната организация на счетоводната ви политика изберете професионалистите от АВА Консулт. Какво представлява счетоводната политика на вашата фирма Това е счетоводен…