Ава Консулт

Годишно счетоводно приключване

За малки фирми ние предлагаме:

  • Класифициране и осчетоводяване на първичните счетоводни документи и съставяне на оборотна ведомост и годишен финансов отчет
  • Съставяне на годишна данъчна декларация
  • Консултации по данъчно, трудово и осигурително законодателство

 

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

Годишно счетоводно приключване

Снимка: https://pixabay.com

Ето списъка на услугите, които АВА Консулт предлага за фирмено счетоводство:

 

Класифициране и осчетоводяване на първичните счетоводни документи

Първичните счетоводни документи се наричат също и единични. Всеки от тях отразява информация за една стопанска операция. Класифицират се на: фактури, актове, касови ордери, протоколи, искания, разписки – стокови и складови, и др. АВА Консулт ще класифицира и осчетоводи вашите първични документи за поддържане на счетоводството ви в ред.

 

Баланс

Балансът, които АВА Консулт съставя за фирми, служи за обобщаване както на активите, така и на пасивите на фирмата. Обобщаването се извършва за настъпилите промени за даден период от време. Самият капитал се разделя на две групи: според форма и според произход. Това дава възможност за равенство между активите и пасивите – затова равенството се нарича баланс. Активите изразяват формите на капитала, а пасивите – източниците за този капитал.

 

Отчет за приходите и разходите

АВА Консулт изготвя отчети от този вид, като включва елементи, чрез които да се получи синтезирана информация за събития, факти, сделки, изменения във финансовото състояние и в имущественото състояние, както и паричните потоци и финансовия резултат. Отчетът се разделя на части, всяка от които е със специално, отделно предназначение, за конкретни групи от елементи.

 

Отчет за паричните потоци

Паричните потоци са съществено важни за фирмата ви. Те се подразделят на входящи и изходящи. Входящите са тези, които постъпват във фирмата, а изходящите включват разплащанията на фирмата. Тези два вида парични потоци трябва да са в пълен синхрон. С други думи, в определен момент входящите потоци трябва да могат да покрият необходимостта от изходящи потоци, т.е. разплащания.

 

Паричните потоци включват всички парични средства на фирмата. Но те не включват движенията от една сметка към друга, както и авансите, които са дадени на подотчетни служители. АВА Консулт съставя паричните потоци съгласно Счетоводен стандарт 7 за отчитане на такива потоци.

 

Отчет за собствения капитал

Собственият капитал е остатъкът от активите на фирмата, след като се приспаднат всички пасиви. Отчетът за него ще отрази промените в този капитал, след извършването на операции. Такива промени могат да бъдат увеличаване, разпределение на дивиденти, и т.н. освен това този отчет трябва да включи общите печалби и загуби за периода, за който се съставя отчетът. Документите, необходими за изготвянето на отчети, които АВА Консулт изготвя за собствения капитал на фирми, са оборотната ведомост за установяване на началните салда и крайните салда по сметките, а също и главната книга за проследяване на движението по сметките на фирмата.

 

Съставяне на оборотна ведомост и годишен финансов отчет

АВА Консулт изготвя и оборотна ведомост и годишен финансов отчет за фирми. Оборотната ведомост може да бъде от два вида: на главните, или синтетичните сметки, или на аналитичните сметки към синтетична счетоводна сметка. Първият вид ведомости, оформени като таблици, обобщават данните от текущото отчитане и дали записванията на стопанските операции са извършени правилно. За втория вид е характерно това, че обобщават и проверяват записванията в синтетичната сметка, както и в нейните прилежащи аналитични сметки.

 

Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО/ЗДДФЛ

АВА Консулт изготвя и подава годишни данъчни декларации както по ЗКПО, така и по ЗДДФЛ.

Фирмите трябва да подават годишни декларации съгласно член 92 от ЗКПО.

Съгласно член 50 от ЗДДФЛ, физическите лица трябва да попълнят данъчни декларации за доходите си през предходната година. Тук спадат и едноличните търговци.

 

Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и такси

Плащането на дължимите данъци и такси се извършва:

  • чрез платежно нареждане
  • чрез вносни бележки, когато данъците и таксите се плащат в банков офис в офис на НАП

АВА Консулт изготвя платежни нареждания и попълва вносни бележки за плащания.

 

Изготвяне и подаване на годишен статистически отчет в НСИ

АВА Консулт изготвя и подава в НСИ годишни статистически отчети.

 

Публикуване на годишен финансов отчет в Търговския регистър към АВ

Всички фирми, регистрирани към Търговския регистър, или пререгистрирани, трябва да публикуват годишните си финансови отчети. Тук спадат фирми, извършвали дейност през предходната година. АВА Консулт ще установи дали трябва отчетът ви да бъде публикуван, според член 37 от Закона за счетоводството.

Ако държите годишният ви финансов отчет да бъде публикуван, дори и да не подлежи на публикуване съгласно закона, АВА Консулт ще извърши публикуването му.

 

Консултации по данъчно, трудово и осигурително законодателство

АВА Консулт ви предлага и различни услуги, свързани с гореизброените законодателства. Обърнете се към нас за търговски сделки, за регистриране на фискални устройства, за представителство при ревизии и одити, за изготвяне на трудови договори и попълване на трудовки и осигурителни книжки. Извършваме и редица друго консултации по данъчни, трудови и осигурителни въпроси.

Независимо дали планирате стартиране на нов бизнес, продажба на съществуваща фирма, или ви предстои сливане или придобиване, АВА Консулт предлага консултации от компетентни специалисти.

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

 

Share Button