Ава Консулт

Видове счетоводни сметки

Счетоводните сметки са част от дейностите, свързани с регулярното счетоводно обслужване, извършвани от АВА Консулт. В счетоводството, сметките могат да се групират по няколко критерия:

  1. Посредством връзката им с отчетния баланс;
  2. Нивото на обобщаване на конкретната информация за обектите, които се отчитат;
  3. Икономическата същност на обектите в отчета и предназначението на счетоводните сметки.

 

счетоводни сметки

Снимка: https://pixabay.com

По отношение на връзката с отчетния баланс сметките в счетоводството се разделят на:

 

Балансови – Това са тези сметки, които се използват за отчет на реални пасиви и активи. Те от своя страна се разделят на активни, пасивни и активно – пасивни сметки. При балансовите сметки има два варианта на крайно салдо: кредитното да е с печалба, а дебитното да има загуба или да е на 0.

 

Задбалансови – Това са сметки, които служат за отчет на правни взаимоотношения от стопански характер. Винаги се използват по двойки, като едната е активна и съответстващата й пасивна. В края на всеки отчетен период крайното салдо от всяка една сметка от задбалансов тип се изписва в счетоводния баланс само с една обща балансова статия.

 

Небалансови –  Това са тези сметки, които служат за отчет на стопански операции на разходи и приходи от дейността. Небалансовите сметки се приключват, затова нямат крайно салдо и не се отразяват в счетоводния баланс.

 

По отношение нивото на обобщаване на конкретната информация за обектите, които се отчитат счетоводните сметки се разделят на:

 

Синтетични – Отчитането в синтетични сметки става на еднородни обекти, посредством финансов измерител. Резултатът е общ показател за отчетните обекти.

 

Аналитични – Аналитичните счетоводни сметки са тези, които играят ролята на допълнителни сметки към обектите. Например към сметка „стоки“, която е синтетична, се откриват аналитични сметки на отделните видове стоки.

 

Аналитичното отчитане дава най-пълна информация за обекта, тъй като се използват различни измерители – освен финансовия, са налични материални и трудови измерители. В зависимост от поставените цели, отчитането може да бъде толкова детайлно, колкото поискате.

 

По отношение на икономическата същност на обектите в отчета и предназначението на счетоводните сметки се разделят на:

 

Основни – са тези счетоводни сметки, които служат за отчет на пасивите и активите. Групират се в ДМА, разчети, материални запаси и парични средства.

 

Регулиращи –  това са сметките, които служат за отчет на стойностни величини с цел корекция оценката на обектите, които се отчитат чрез друга основна сметка. Регулиращите сметки винаги вървят заедно с основна такава.

Регулирането може да се изразява в увеличаване или намаляване – официално сметките в тези случаи се наричат допълващи или контрарна (намаляващи):

  • Допълващите сметки винаги носят характеристиките на основната сметка, към която са свързани, т.е. ако едната е активна, то и другата е такава.
  • При контрарните е обратното, белезите, които носят са обратни на основната сметка. При актива основна сметка, контрарната има пасивна характеристика.

 

Операционни сметки – това са сметките в счетоводната практика, благодарение на които се води отчет на процеси, свързани с дейността на предприятието. Тяхното групиране е следното:

  • събирателно – разпределителни – в тях се отчитат разходите за дейността;
  • калкулационни – отчет на разходи за основна и спомагателна дейност;
  • операционно – резултатни – отчет на процесите и техните резултати;
  • бюджетно – разпределителни – отчет на приходи и разходи, в случаите, когато момента на възникване съвпада с периода, за който се отнасят;
  • финансово – резултатни – отчет на печалба и загуба.

 

Share Button