Ава Консулт

Обработка на счетоводни документи

От навременната и правилна обработка на счетоводните ви документи зависи правилното функциониране на вашия бизнес. Други се изготвят при необходимост. Ава Консулт ви предлага пълна и точна обработка на всички счетоводни документи, необходими за управлението на фирмата ви.

обработка на счетоводни документи

Снимка: https://pixabay.com

Определение за счетоводни документи

Счетоводните документи съдържат счетоводна информация и се изготвят и представят на хартиен или електронен носител. Тези документи притежават доказателствена сила, както е посочено в членове 9, 9 и 10 от Закона за счетоводството.

Видове счетоводни документи

 • Първични
 • Вторични
 • Носители на информация, които се получават с помощта на телефакс и фотокопирни машини
 • Счетоводни регистри, в които се съхранява обработената счетоводна информация

Гарантиране на верността на информацията, съдържаща се в счетоводните документи

Гарантирането се осъществява чрез подписите на лицата, които са изпратили или получили съответните документи.

Ако документът е препис, той трябва или да има подписа и печата на издателя на документа, или да е заверен нотариално.

Начини на извършване на счетоводната обработка на вашите документи от Ава Консулт

 • На място – от специалист на Ава Консулт, както за конкретни документи, така и за редовна дългосрочна обработка
 • Дистанционно – по електронен път, чрез Интернет, също за конкретни случаи и за редовна обработка

Планът за документооборота, който съставя Ава Консулт

Планът за документооборота е всъщност планът за цялостната документация на бизнеса ви. Този план обхваща целия период от съставянето на документите ви, или от момента, в който получите дадени документи, до последния момент, в който документите трябва да се архивират в счетоводния ви архив.

Счетоводни дейности съгласно плана за документооборота

 • Оформяне на документи
 • Приемане на документи
 • Подготвяне на приети документи за счетоводна обработка
 • Съхранение на документите в счетоводния архив

Счетоводни дейности, извършвани от Ава Консулт, за обработка на документите на фирмата ви

 • Сортиране на първични документи
 • Обработване на първични документи
 • Контролиране на първични документи
 • Привеждане на първични документи във вид, съответстващ на изискванията на счетоводните и данъчни норми
 • Изготвяне на вторични документи
 • Изготвяне на описи за инвентаризация
 • Изготвяне на планове за амортизация
 • Осчетоводяване на документи
 • Обработване на документи за плащания към бюджета

Счетоводни дейности, свързани с годишното приключване на счетоводството на фирмата ви

 • Пълно обработване на данните и документацията за годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на годишните финансови отчети и подаване на отчетите в НСИ
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации и подаване на декларациите, съгласно ЗДФЛ и ЗКПО

Други счетоводни дейности, свързани със счетоводната обработка

 • Създаване на база данни, с която се контролират и се отчитат дълготрайните материални активи на фирмата ви
 • Начисляване на данъците, които дължи фирмата ви

 

Извършване на унищожаване и анулиране на счетоводни документи от Ава Консулт

След изтичане на срока за съхранение на даден счетоводен документ той трябва да бъде унищожен. Това правило не се отнася за документите, които трябва да се предадат в Държавния архив.

Счетоводната обработка на документи, извършвана от Ава Консулт, включва унищожаването на счетоводни документи, съгласно установените правила за съхранение и реда за унищожаване на такива документи.

Извършваме и унищожаване на сгрешени счетоводни документи. При унищожаването спазваме реда, установен съгласно нормативните актове, или реда, който се спазва от предприятието издател на документа.

Share Button