Ава Консулт

Кога доходите ви подлежат на облагане с корпоративен данък

Вие трябва да декларирате доходи за облагането им с корпоративен данък, ако сте:

 • местно юридическо лице
 • местно юридическо лице, но не търговец, например организация на вероизповедание, във връзка със сделки, извършвани съгласно член 1 от ТЗ
 • местно юридическо лице, но не търговец, във връзка с отдаване под наем на имущество, движимо или недвижимо
 • чуждестранно юридическо лице, което извършва своята стопанска дейност в страната

облагане с корпоративен данък

Приравняване на дружества и осигурителни каси на юридически лица

Приравняването на неперсонифицирани дружества и на осигурителни каси, които са основани съгласно член 8 от Кодекса за социално осигуряване, на юридически лица се извършва в съответствие с член 2, алинея 2 от ЗКПО.

Кога не е необходимо да се заплати корпоративен данък

Не е необходимо да заплащат корпоративен данък лицата, които трябва да бъдат обложени само с алтернативни данъци за дейности, изброени в ЗКПО, част 5, тоест:

 • бюджетни предприятия
 • лица, организиращи хазартни игри
 • лица, които се занимават с дейност, свързана с опериране на кораби

Допълнително облагане с корпоративен данък на лица, организиращи хазартни игри, и лица, занимаващи се с дейност, свързана с опериране на кораби

Горепосочените лица трябва да бъдат обложени с корпоративен данък за дейностите извън дейностите, за които се облагат с алтернативен данък, в съответствие с член 218, алинея 2 от ЗКПО.

Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО)

ЗКПО регламентира случаите, в които подлежите на деклариране на корпоративен данък и облагане с такъв данък. АВА Консулт може да ви помогне с информация и съдействие, за разясняване на задълженията ви по ЗКПО и в самото деклариране и заплащане на данъка.

Подаване на годишните данъчни документи за корпоративен данък

Както е посочено в ЗКПО, член 92, алинея 3, след изтичане на календарната година трябва да подадете:

Кога не е необходимо да подадете годишен отчет за дейността

Ако едновременно отговаряте на двете условия, посочени по-долу, не е необходимо да подадете годишен отчет за дейността:

 • да не сте извършвали дейност през предходната календарна година
 • ако не сте отчели свои приходи или разходи за предходната календарна година

Данъчна основа и размер на корпоративния данък

Данъчната печалба представлява данъчната основа, върху която се определя корпоративният данък, съгласно член 19 от ЗКПО.

Размерът на корпоративния данък е 10%, съгласно член 20 от ЗКПО.

Прилагане на санкции при неподаване на декларация за корпоративен данък или при деклариране на неверни данни

Ако допуснете следните нарушения:

 • не подадете декларация за корпоративен данък
 • не спазите срока за подаване на декларация за корпоративен данък
 • посочите неверни данни, които могат да доведат до изчисляване на по-малък от действително дължимия корпоративен данък,

подлежите на санкции.

За да избегнете проблеми с декларирането и заплащането на корпоративния данък, се доверете на професионализма и опита на специалистите от АВА Консулт.

 

 

 

 

 

Share Button