Ава Консулт

Отчет за приходи и разходи на фирма

Финансовите отчети, които АВА Консулт може да изготви за вас, ще покажат какво е състоянието на активите и пасивите на фирмата ви, как те са се изменили за дадения отчетен период. Информацията, обобщена в тези отчети, ще ви помогне да разберете каква е доходността от дейността ви и да вземете решения за по-нататъшното развитие на бизнеса ви. Данните от отчетите могат да послужат и на ваши партньори и на кредитори.

 

годишен финансов отчет

Снимка: https://pixabay.com

 

Отчетът за приходите и разходите

Този отчет е част от годишния финансов отчет. С него, както и с другите компоненти на годишния отчет, АВА Консулт ще ви осигури необходимата информация за състоянието на фирмата ви, така че да можете да използвате информацията за вътрешни цели, за вземане на решения за бизнеса ви, а също и да предоставяте тази информация на външни лица и организации.

 

Вид на отчета и представяне на информацията

Отчетът, разглеждащ приходите и разходите, се съставя във вид на таблица. Таблицата има две страни. Счетоводните стандарти дават възможност за представянето на информацията и в едностранна форма. Приходите се представят като увеличаването на активите или намаляването на пасивите. И обратното, разходите се представят като намаляването на активите или увеличаването на пасивите. В отчета се представя и финансовият резултат за фирмата ви, който може да бъде печалба или загуба.

 

Приходите на фирмата ви

Приходите на фирмата ви са основен елемент. Те показват какви ползи сте реализирали с развитието на бизнеса ви. Приходите са свързани с придобиването на активи или с намаляването на пасивите на фирмата ви. Те представляват икономическите ползи, които сте постигнали. С приходите вие сте увеличили вашия собствен капитал, нетните активи.

 

Разходите на фирмата ви

Както е посочено по-горе, разходите на фирмата ви се получават чрез намаляването на активите ви или чрез натрупването на пасиви. Разходите представляват намаляване на вашата икономическа изгода, но те всъщност се правят, за да получите изгода.

 

Финансовият резултат

Това е третият основен елемент на отчета за приходите и направените разходи. С изчисления от АВА Консулт финансовия резултат ще видите какъв ефект е имала дейността на вашата фирма. Ще ви покажем дали той е положителен, т.е. с печалба, или е отрицателен, т.е. със загуба.

Финансовият резултата може да се изчисли по няколко начина:

  • за цялостната дейност на фирмата ви, или отделно за дадени дейности
  • като бруто резултат – преди данъчното облагане
  • като нетен резултат – след данъчното облагане.

 

Приложения и справки към отчета

Освен основния отчет, обобщаващ приходите ви и разходите ви, при годишното приключване АВА Консулт ще изготви и всички необходими справки и приложения. Те могат да бъдат свързани с различни задължения, вземания, приходи и разходи, включително:

  • за вземания
  • за задължения
  • относно търговски обекти, които са за продажба
  • относно дълготрайни активи – материални и нематериални
  • относно материални запаси, и др.

 

Share Button